หลักสูตรที่รับจัดฝึกอบรม เทคนิคการทำงานอย่างมีความสุข  ปลุกยักษ์ในการทำงาน

หลักสูตรเทคนิคการทำงานอย่างมีความสุข 
ปลุกยักษ์ในการทำงาน
วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงวิธีการสร้างความสุขในการทำงานอย่างง่ายของพนักงาน
2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทราบตัวตนที่แท้จริงในการนำไปต่อยอดในการทำงาน 
3.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทำงานร่วมกันอย่างเต็มที่  มีทักษะในการทำงานเป็นทีม
4.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงการวางเป้าหมายในการทำงานและเป้าหมายในชีวิตเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพให้ดีที่สุด 
 
หัวข้อการอบรมและกำหนดการ
09.00-10.30
ความสุขคืออะไร เพราะอะไรคนทำงานต้องมี 
จุดเริ่มต้นของการทำงานอย่างมีความสุข
เทคนิคการปลุกยักษ์ในใจ ให้มีศักยภาพในการทำงานและการใช้ชีวิต 
10.45-12.00 
การวิเคราะห์ตัวตน สู่การทำงานที่มีประสิทธิภาพ 
การสร้างความเป็นเจ้าขององค์กรให้กับพนักงาน 
13.00-14.30
สิ่งที่มนุษย์เงินเดือนควรต้องมีในการทำงานเพื่อความสุขของตนเอง
หลักการตั้งเป้าหมายที่ดีเพื่อความสุขต่อตนเอง ผลงานที่ดีต่อองค์กร
14.45-16.00 
การสร้างทีมที่มีประสิทธิภาพเพื่อส่งผลต่อความสุขการทำงาน 
เทคนิคการเป็นตัวเองในโลกของการเปลี่ยนแปลง 
 
กลุ่มเป้าหมาย
พนักงานที่ได้รับการคัดเลือกจากหัวหน้างาน  
 
ระยะเวลา
6 ชั่วโมง
 
รูปแบบของการฝึกอบรม
บรรยาย,Workshop,กิจกรรม 
 
การประเมินผล
Pre-Post Test 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 1,165,006