หลักสูตรที่รับจัดฝึกอบรม “ทำงานอย่างมีความสุข  ปลุกยักษ์ในงานบริการ”

       หลักสูตร"การทำงานอย่างมีความสุข  
                   ปลุกยักษ์ในงานบริการ"

         รูปแบบฝึกอบรม ; ละลายพฤติกรรม      

            บรรยาย,กิจกรรมWorkshop,อภิปราย

บทนำ

ในการที่จะเข้าให้ถึงใจลูกค้า การเรียนรู้ที่จะอยู่กับ "หัวอก"ลูกค้าและเปิดใจรับฟัง "คำบ่น" ยิ่งสามารถรับฟัง "คำบ่น" คำร้องเรียนกระแสตอบรับในทางลบ" ลงมาอยู่กับปัญหา ร่วมแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับลูกค้า เปิดใจรับไม่ใช่การตั้งรับเพียงข้างเดียว หรือ คอยแต่จะปกป้องตัวเอง หากสามารถทำได้ก็จะยิ่งเป็นประโยชน์กับการที่จะมาพัฒนางานบริการ พัฒนาสินค้าโดยผู้ให้บริการต้องสามารถจัดการกับสถานะการณ์ที่ลูกค้าร้องเรียนได้อย่างง่ายดายรวมทั้งสามารถส่งต่อคำร้องเรียนเพื่อจัดการแก้ไขป้องกันอย่างเป็นระบบเพื่อไม่ให้เกิดซ้ำ  อีกทั้งหลักสูตรนี้ยังจะช่วยให้ผู้เข้ารับการอบรมสร้างยอดขายและยังคงรักษายอดขายให้คงที่อยู่ตลอดเวลา  ไม่ว่าจะเป็นรักษาลูกค้า   การช่วงชิงลูกค้าเดิมกลับมาอยู่กับเราที่เดิม

ในการอบรมครั้งนี้ เน้นให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้หลักการในการจัดการกับข้อร้องเรียน การสร้างระบบในการเมื่อได้รับคำร้องเรียน การสื่อสาร พร้อมร่วมวิเคราะห์ปัญหา ระดมสมองแสดงความคิดเห็นจากกรณีศึกษาในการบริการ และฝึกปฏิบัติการใช้คำพูดที่ถูกต้องในการจัดการกับข้อร้องเรียนของลูกค้าและพัฒนาในงานด้านการบริการให้ดียิ่งขึ้น  เพื่อให้ยอดขายทุกครั้งออกมาดีและคนทำงานก็มีความสุข

วัตประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงวิธีการขจัดข้อร้องเรียนของลูกค้าอย่างมีระบบ
  2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสร้างจิตสำนึกในการบริการให้มีประสิทธิภาพ
  3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมฝึกปฏิบัติในการตั้งรับเวลาลูกค้าตอบโต้และรุกอย่างมีเหตุผลเวลาลูกค้าเริ่มถอย
  4. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีแรงกระตุ้นในการสร้างยอดขายให้ดียิ่งขึ้น และคงที่อยู่ตลอดเวลา 

หัวข้อการอบรม

1.       เริ่มต้นในการทำงานอย่างมีสุข 

2.       ลักษณะของความต้องการของลูกค้า 

3.       เทคนิคการนำเสนอขายอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมืออาชีพ

4.       เทคนิคการวางแผนการขาย  

5.       การสร้างยอดขายเพื่อตนเองและองค์กร

6.       การรักษาลูกค้าระดับเล็กและระดับใหญ่เพื่อให้ยอดขายคงที่และเป็นไปตามเป้า

7.       ช่องทางการขายของให้ได้สินค้า ทั้งต่อหน้าและทางโทรศัพท์

8.       กรณีศึกษาที่พบบ่อยแล้วทำให้ลูกค้าเกิดความรู้สึกในทางลบ

9.       ระดับความคาดหวังของลูกค้า 

10.    ผู้ที่รับบริการ  เปรียบเสมือนคนในบ้านของเรา  

11.    สาเหตุที่ก่อให้เกิดความไม่พึงพอใจในการรับบริการ

12.    การสังเกตุคนแต่ละประเภท  เพื่อการตั้งรับและรุกเมื่อยามจำเป็นในงานบริการ

13.    ตัวอย่างการบริการที่ยอดเยี่ยม  และยอดแย่   และสถานการณ์ที่อาจจะต้องเจอในแต่ละครั้ง

14.    การพัฒนาที่ตนเองเพื่อจิตสำนึกในงานบริการ( เพื่อขจัดข้อโต้แย้งของลูกค้า)

- การแต่งกาย

- กระบวนการสื่อสารภายในที่มีประสิทธิภาพ

- วัฒนธรรมไทยที่ใช้ในงานบริการได้ 

15.    การวิเคราะห์ข้อร้องเรียน 

16.    ระบบการจัดการกับข้อร้องเรียนของลูกค้าและปิดการขายอย่างมีออาชีพ 

17.    วิธีปฏิบัติเมื่อเกิดการร้องเรียน การต่อว่า ของลูกค้า

18.    ทัศนคติที่ถูกต้องเมื่อถูกลูกค้าร้องเรียน 

19.    กลยุทธ์การช่วงชิงลูกค้าคนสำคัญกลับคืน

20.    เทคนิคการสื่อสารเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้ากับองค์กร

21.    การดูแลพื้นที่ในการขายและจัดเตรียมพร้อมในการงานในแต่ละครั้ง 

22.    Workshopการทำงานเป็นทีม เพื่องานบริการ

23.    การสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงานเพื่องานบริการ

 

กลุ่มเป้าหมาย

                พนักงานที่ได้รับการคัดเลือกจากผู้บังคับบัญชา

ระยะวลา

1 วัน

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 1,134,010