หลักสูตรที่รับจัดฝึกอบรม Internal Audit  GHPs & HACCP V.5

หลักสูตร Internal Audit GHPs & HACCP V.5

บทนำ

  เพื่อให้ข้อข้อกำหนดในมาตรฐาน GHPs & HACCP V.5 ที่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นไปในทิศทางที่มีประสิทธิภาพและได้คุณภาพ กระบวนการหนึ่งที่หลายองค์กรต้องใช้กันและจะต้องทำก็คือ การตรวจติดตามภายใน ซึ่งการตรวจติดตามในระบบมาตรฐาน GHP & HACCP V.5 ผู้ตรวจประเมินจะต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจในแต่ละพื้นที่และหลักการทำเอกสารให้สอดคล้องกับมาตรฐาน 

  ดังนั้น หลักสูตร Internal Audit GHPs & HACCP V.5 จึงออกแบบมาเพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายใน สามารถตรวจสอบระบบ  GHPs & HACCP V.5 ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้สามารถเป็นผู้ตรวจสอบภายในระบบ ข้อกำหนด GHPs & HACCP V.5 ขององค์กรได้ 

2. เพื่อให้เข้าใจระบบเอกสารและข้อกำหนดของระบบ GHPs & HACCP V.5 ได้อย่างถูกต้อง 

2. เพื่อเป็นการรองรับการ Audit จากผู้ตรวจภายนอกในช่วง Surveillance Audit  

หัวข้อการฝึกอบรมและกำหนดการ

09:00-10:30           

ข้อกำหนด GHPs & HACCP V.5

หลักการตรวจประเมินระบบ GHPs & HACCP V.5 

10:30-10:45 Break 

10:45-12:00           

ขั้นตอนการตรวจประเมินและการรายงาน

การเตรียมรายการคำถาม Audit Checklist

การรายงานความไม่สอดคล้อง NC statement writing 

12:00-13:00 Break

13:00-14:30            

Work shop การรายงานความไม่สอดคล้อง NC statement writing 

14:45- 16:00

work shop การตรวจติดตามระบบ GHPs & HACCP V.5

Test  and  Examination (75% Required)

ระยะเวลา

1 วัน

กลุ่มเป้าหมาย

พนักงานที่ได้รับการคัดเลือกจากผู้จัดการฝ่าย

รูปแบบการฝึกอบรม

บรรยาย,กิจกรรมกลุ่ม,สามารถฝึกอบรมได้ท้้งออนไซต์และออนไลน์

รูปแบบการประเมินผล

Pre-Post Test 

 

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 1,167,359