หลักสูตรที่รับจัดฝึกอบรม  Internal  Audit  ISO 9001 : 2008 & GMP /  HACCP

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักสูตร  Internal  Audit  ISO 9001 : 2008 & GMP /  HACCP

รูปแบบฝึกอบรม ; บรรยาย,กิจกรรมWorkshop,อภิปราย

วัตประสงค์

1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบถึงระบบ และเทคนิคในการตรวจติดตามระบบการจัดการคุณภาพและระบบ GMP /  HACCP ในองค์กร

2.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม ได้ทราบถึงข้อกำหนดในแต่ละข้อของISO 9001:2008 และ GMP/HACCP

3.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเป็นผู้ติดตามระบบในองค์กรได้อย่างดี

หัวข้อการอบรมและกำหนดการ

1. การตรวจติดตามภายในระบบการจัดการคุณภาพและ GMP /  HACCP

2. การทำความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกำหนดของ ISO 9001 : 2008  และ GMP /  HACCPในมุมมองของผู้ติดตาม

3.  เทคนิคการตรวจติดตามภายใน เกี่ยวกับประเด็นที่สำคัญด้านระบบการจัดการคุณภาพและ GMP /  HACCP

4.  การวางแผนการตรวจติดตามภายในองค์กร

5.  การดำเนินการตรวจติดตาม

6. การเขียนรายงานการตรวจติดตาม

7. การติดตามผลและสรุป

กลุ่มเป้าหมาย

     ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจากหัวหน้างาน   

ระยะวลา

     1 วัน

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 1,134,010