รับจัดกิจกรรมTeamBuildingละลายพฤติกรรมและWalkRallyราคาไม่แพง/ฝากติดตามช่องYoutube:เทรนเนอร์อ้า-รับจัดฝึกอบรมและกิจกรรม

รับจัดกิจกรรมละลายพฤติกรรมกิจกรรมการสร้างทีมงานไม่ว่ากิจกรรมTeam Building กิจกรรมWalk Rally ด้วยแนวทาง กิจกรรมที่ใหม่ที่หลากหลาย สร้างความแปลกใหม่ที่แตกต่างของการทำงานกิจกรรมทีมบิ้วดิ้ง ซึ่งเราสามารถไปได้ทุกจังหวัดทุกสถานที่ไม่ว่าจะเป็นชลบุรี กรุงเทพ นครนายก ซึ่งเป็นสถานที่จัดกิจกรรมTeam Building กิจกรรม Walk Rally รวมถึงกิจกรรมละลายพฤติกรรมยอดนิยม ซึ่งการทำกิจกรรม ดังที่กล่าวมา..จะมีวัตถุประสงค์และแนวทางดังนี้ 

บริษัทรับจัดกิจกรรม,วิทยากรกลุ่มสัมพันธ์,รับจัดกิจกรรมOuting,บริษัทรับจัดกิจกรรมteambuilding,รับจัดกิจกรรมละลายพฤติกรรม,รับจัดฝึกอบรมกิจกรรมWalkRally,รับจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์,รับจัดกิจกรรมwalkrally,รับจัดกิจกรรมteambuilding,กิจกรรมteam building1วัน

บริษัทรับจัดกิจกรรม,วิทยากรกลุ่มสัมพันธ์,รับจัดกิจกรรมOuting,บริษัทรับจัดกิจกรรมteambuilding,รับจัดกิจกรรมละลายพฤติกรรม,รับจัดฝึกอบรมกิจกรรมWalkRally,รับจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์,รับจัดกิจกรรมwalkrally,รับจัดกิจกรรมteambuilding,กิจกรรมteam building1วัน

บริษัทรับจัดกิจกรรม,วิทยากรกลุ่มสัมพันธ์,รับจัดกิจกรรมOuting,บริษัทรับจัดกิจกรรมteambuilding,รับจัดกิจกรรมละลายพฤติกรรม,รับจัดฝึกอบรมกิจกรรมWalkRally,รับจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์,รับจัดกิจกรรมwalkrally,รับจัดกิจกรรมteambuilding,กิจกรรมteam building1วัน

บริษัทรับจัดกิจกรรม,วิทยากรกลุ่มสัมพันธ์,รับจัดกิจกรรมOuting,บริษัทรับจัดกิจกรรมteambuilding,รับจัดกิจกรรมละลายพฤติกรรม,รับจัดฝึกอบรมกิจกรรมWalkRally,รับจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์,รับจัดกิจกรรมwalkrally,รับจัดกิจกรรมteambuilding,กิจกรรมteam building1วัน

บริษัทรับจัดกิจกรรม,วิทยากรกลุ่มสัมพันธ์,รับจัดกิจกรรมOuting,บริษัทรับจัดกิจกรรมteambuilding,รับจัดกิจกรรมละลายพฤติกรรม,รับจัดฝึกอบรมกิจกรรมWalkRally,รับจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์,รับจัดกิจกรรมwalkrally,รับจัดกิจกรรมteambuilding,กิจกรรมteam building1วัน

บริษัทรับจัดกิจกรรม,วิทยากรกลุ่มสัมพันธ์,รับจัดกิจกรรมOuting,บริษัทรับจัดกิจกรรมteambuilding,รับจัดกิจกรรมละลายพฤติกรรม,รับจัดฝึกอบรมกิจกรรมWalkRally,รับจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์,รับจัดกิจกรรมwalkrally,รับจัดกิจกรรมteambuilding,กิจกรรมteam building1วัน

บริษัทรับจัดกิจกรรม,วิทยากรกลุ่มสัมพันธ์,รับจัดกิจกรรมOuting,บริษัทรับจัดกิจกรรมteambuilding,รับจัดกิจกรรมละลายพฤติกรรม,รับจัดฝึกอบรมกิจกรรมWalkRally,รับจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์,รับจัดกิจกรรมwalkrally,รับจัดกิจกรรมteambuilding,กิจกรรมteam building1วัน

วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมหลักสูตร Team Building Walk Rally และละลายพฤติกรรม 

ด้านการรับรู้เพื่อให้เกิดความรู้

1.เพื่อให้พนักงานในองค์กรมีความรับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญของการทำงานเป็นทีมผ่านกิจกรรมหลักสูตรWalk Rally,Outing,ละลายพฤติกรรม,และกิจกรรมTeam Buildingและสามารถจัดลำดับการทำงานได้

2.เพื่อให้เข้าใจและรับรู้ถึงรูปแบบและการจัดการของการทำงานกับเพื่อนร่วมงานและเป็นที่ยอมรับขององค์กรผ่านกิจกรรมหลักสูตรWalk Rally,Outing,ละลายพฤติกรรม,Team Building

3.เพื่อให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปบริหารจัดการกับลักษณะงานที่รับผิดชอบได้ดีมากยิ่งขึ้น และสามารถวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรมตามรูปแบบของกิจกรรมหลักสูตรWalk Rally,Outing,ละลายพฤติกรรม,Team Building

ด้านทักษะเพื่อให้เกิดทักษะในการทำงานเป็นทีม 

1.เพื่อฝึกทักษะการสร้างเชื่อมั่นในการทำงานเป็นทีมการวางตัวในทีมงานและบริหารจัดการออกมาอย่างมืออาชีพและการแสดงความคิดเห็นอย่างเหมาะสมผ่านกิจกรรมWalk Rally,Outing,ละลายพฤติกรรม,Team Building 

2.เพื่อฝึกทักษะในการเข้ากับเพื่อนร่วมทีมงานอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถรับได้ทุกสถานการณ์ผ่านกิจกรรมหลักสูตรWalk Rally,Outing,ละลายพฤติกรรม,Team Building 

3.เพื่อฝึกทักษะในการติดต่อสื่อสารและบริหารด้านจัดการกับฝ่ายอื่นๆ ตามรูปแบบของ Walk Rally,Outing,ละลายพฤติกรรม,Team Building

ด้านทัศนคติ

1.เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ใหม่ๆของการทำงานเป็นทีมให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของบริษัท  ภารกิจและค่านิยมขององค์กรและบริษัทตามรูปแบบของWalk Rally,Outing,ละลายพฤติกรรม,Team Building 

2.เพื่อให้สามารถประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กรดียิ่งขึ้น   ทำให้เกิดความประทับใจที่ดีส่งผลต่อภาพลักษณ์ขององค์กร ตามรูปแบบของกิจกรรม Walk Rally,Outing,ละลายพฤติกรรม,Team Building

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

เพื่อให้ทุกคนในองค์กรนั้นสามารถทำงานเป็นทีม  และเป็นทีมที่มีคุณภาพอย่างตามองค์กรต้องการโดยผ่านกิจกรรม Team Building และ Walk Rally 

ประเด็นในการสัมมนาและการทำกิจกรรม

วันที่1

09.00 – 10.30  

กิจกรรมสัมพันธ์ในการละลายพฤติกรรม(Ice Breaking)

กิจกรรมเรียกพลังความพร้อม

กิจกรรมละลายพฤติกรรมเป่ายิงฉุบ

กิจกรรมสื่อสารสองทาง

กิจกรรมเชือกวิเศษ 

กิจกรรมหัวใจกระดาษ

สรุปสิ่งที่ได้รับจากการทำกิจกรรม

10.30  - 10.45  เบรก

10.45  - 12.00  กิจกรรมการทำงานเป็นทีม(Team Building)

กิจกรรมกรรมแบ่งกลุ่ม

กิจกรรมกระบวนการที่สร้างชิ้นงาน

12.00  -  13.00 เบรก

บริษัทรับจัดกิจกรรม,วิทยากรกลุ่มสัมพันธ์,รับจัดกิจกรรมOuting,บริษัทรับจัดกิจกรรมteambuilding,รับจัดกิจกรรมละลายพฤติกรรม,รับจัดฝึกอบรมกิจกรรมWalkRally,รับจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์,รับจัดกิจกรรมwalkrally,รับจัดกิจกรรมteambuilding,กิจกรรมteam building1วัน

13.00  -   14.30 

กิจกรรมส่งห่วง

กิจกรรมวงล้อมนุษย์

14.30  -  14.45 เบรก

14.45  -  16.30 

บริษัทรับจัดกิจกรรม,วิทยากรกลุ่มสัมพันธ์,รับจัดกิจกรรมOuting,บริษัทรับจัดกิจกรรมteambuilding,รับจัดกิจกรรมละลายพฤติกรรม,รับจัดฝึกอบรมกิจกรรมWalkRally,รับจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์,รับจัดกิจกรรมwalkrally,รับจัดกิจกรรมteambuilding,กิจกรรมteam building1วัน

กิจกรรมสัมพันธ์ประจำฐาน(ขึ้นอยู่กับจำนวนคน)            

ฐานกิจกรรม RC บอลซูโม่

บริษัทรับจัดกิจกรรม,วิทยากรกลุ่มสัมพันธ์,รับจัดกิจกรรมOuting,บริษัทรับจัดกิจกรรมteambuilding,รับจัดกิจกรรมละลายพฤติกรรม,รับจัดฝึกอบรมกิจกรรมWalkRally,รับจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์,รับจัดกิจกรรมwalkrally,รับจัดกิจกรรมteambuilding,กิจกรรมteam building1วัน

ฐานกิจกรรม RC ฟีฟ่า

ฐานกิจกรรม RC ลำเลียงกระสุน

ฐานกิจกรรม RC ข้ามแดน

ฐานกิจกรรม RC ลาลาลอย 

ฐานกิจกรรม RC บางนา-ตราด 

ฐานกิจกรรม RC วิ่ง Superman Goal 

ฐานกิจกรรม RC ตาราง 100 ช่อง 

16.30  -  17.00  สรุปในแต่ละฐาน

17.00  -  18.30  พักผ่อนตามอัธยาศัย

18.30  -  22.00 กิจกรรมภาคกลางคืน(แล้วแต่ตกลงธีมเราทำได้ทุกธีม)

วันที่2(หากมี) 

08.00 – 09.00   กิจกรรมสัมพันธ์สวัสดีตอนเช้า

09.00 – 10.30   กิจกรรมตัวเลขเสี่ยงดวง

กิจกรรมแทงหวย

สรุปในแต่ละฐานโดยวิทยากรประจำฐาน

สิ่งที่ได้จากการทำงานร่วมกันโดยแต่ละทีม

10.30 – 10.45   เบรก

10.45 – 13.00   บรรยายการทำงานแบบที่องค์กรต้องการเพื่อความสัมพันธ์ในองค์กร

(หัวข้อแล้วแต่การตกลง)

สรุปทีมชนะเลิศ

ถ่ายรูปร่วมกันเพื่อความสัมพันธ์

กิจกรรมข้อสัญญาในทีมงานและพิธีปิด

(หัวข้อและกำหนดการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม) 

ผลคาดว่าที่จะได้รับ

คาดว่าพนักงานที่เข้ารับการอบรมทุกท่านสามารถนำความรู้ที่ได้รับโดยผ่าน รูปแบบ Walk Rally Team Building กิจกรรมสัมพันธ์  นำไปใช้ในการทำงานเป็นทีมให้ดียิ่งขึ้น  สามารถเป็นที่ยอมรับจากทุกคนในองค์กรและองค์กรมีความภาคภูมิใจที่ได้เลือกเข้ามาเป็นพนักงานในองค์กร

กำหนดในการสัมมนา

ตามความสะดวกขององค์กร 

วิธีการฝึกอบรมและสัมมนา

@ การบรรยาย(สรุปหลังกิจกรรม)  @กิจกรรมและเกม @ การแสดงออก  @ กลุ่มสัมพันธ์ @ การแสดงความคิด  @ ถาม ตอบ

ค่าใช้จ่าย

ขึ้นอยู่กับการตกลง จนกว่าท่านจะพอใจในราคาที่เหมาะสมครับ 

หมายเหตุ 

สำหรับหลักสูตร Walk Rally และ Team Building สามารถตอบโจทย์ได้ทุกองค์กรที่ต้องพัฒนาบุคลากรด้วยกิจกรรม Walk Rally และ Team Building  ดังนั้นหากองค์กรต้องที่จะจัด Walk Rally และ Team Building ก็สามารถโทรมาได้เลยนะครับ   หากองค์กรต้องการจัดกิจกรรมสัมพันธ์ก็โทรมาได้ครับ  ราคาไม่มีปัญหาแน่นอนครับ 

สำหรับหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรและกิจกรรมหนึ่งที่ได้รับการยอมรับจากหลายองค์กร หากองค์กรต้องการให้เราเข้าไปจัดฝึกอบรมในองค์กร  สามารถโทรมาคุยกันได้เลยนะครับ  ส่วนบางองค์กรมีความต้องการที่จะไปฝึกอบรมข้างนอกองค์กรอาทิเช่น รีสอร์ท ทะเล หรือต่างจังหวัดไม่ว่าจะเป็นระยอง จันทบุรี ชลบุรี นครนายก เราก็รับจัดฝึกอบรมเช่นกัน  โปรดจงมั่นใจในความแน่นอนของเราในการรับจัดฝึกอบรมครับ

 

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 1,160,780