หลักสูตรที่รับจัดฝึกอบรมสำหรับการสร้างจิตสำนึกในคุณภาพและสิ่งแวดล้อม

หลักสูตรการสร้างจิตสำนึกด้านคุณภาพและสิ่งแวดล้อม 

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงความสำคัญของการสร้างจิตสำนึกในคุณภาพและสิ่งแวดล้อม

2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถทราบความหมายที่แท้จริงของคุณภาพและสิ่งแวดล้อมและแบบโดยรวม

3.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบแนวคิดของลูกค้าและสร้างความพอใจให้กับลูกค้าภายในและลูกค้าภายนอก

4.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงวิวัฒนาการของคุณภาพและการแก้ปัญหาคุณภาพ

5.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมตระหนัก

หลักสูตรการสร้างจิตสำนึกทางด้านคุณภาพและสิ่งแวดล้อม,วิทยากรจิตสำนึกด้านคุณภาพและสิ่งแวดล้อม,สถาบันฝึกอบรมพนักงาน,บริษัทรับจัดฝึกอบรม,อบรมที่ไหนดี,อบรมเรื่องอะไรดี,หลักสูตรฝึกอบรพนักงาน

หัวข้อการฝึกอบรมและกำหนดการ

09.00 – 12.00 

จิตสำนึกด้านคุณภาพ

-วิกฤตเศรษฐกิจกับกลยุทธ์หลุดพ้นวิกฤติ(ความอยู่รอดขององค์กร)

-วิวัฒนาการของคุณภาพ

-นิยามของ คุณภาพ และ คุณภาพโดยรวม

-แนวคิดของลูกค้า(กลยุทธ์เพื่อสร้างความตระหนักในคุณภาพให้กับพนักงาน)

-ความหมายของการสร้างความพอใจต่อลูกค้า

-แนวคิดสร้างความพอใจให้กับลูกค้าภายในและลูกค้าภายนอก

-การบริหารคุณภาพ

-การแก้ปัญหาคุณภาพโดยใช้หลักการทางสถิติ

หลักสูตรการสร้างจิตสำนึกทางด้านคุณภาพและสิ่งแวดล้อม,วิทยากรจิตสำนึกด้านคุณภาพและสิ่งแวดล้อม,สถาบันฝึกอบรมพนักงาน,บริษัทรับจัดฝึกอบรม,อบรมที่ไหนดี,อบรมเรื่องอะไรดี,หลักสูตรฝึกอบรพนักงาน

13.00 – 16.00  

จิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม

-แนวคิดพื้นฐานในเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อม

-คำจำกัดความและคำนิยามของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

-สิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับโรงงาน

-การประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

-มลพิษทางด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ

-ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมภายในโรงงาน

-การสร้างจิตสำนึกการจัดการสิ่งแวดล้อมในการทำงาน

-การประหยัดทรัพยากรต่างๆ

-ประโยชน์ของการสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม

-กฎหมายสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ

-การจัดการสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

-ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพกับสิ่งแวดล้อมเกี่ยวข้องกันได้อย่างไร

รูปแบบฝึกอบรม
 
บรรยาย,Workshop,สามารถฝึกอบรมได้ทั้งออนไลน์และออนไซต์

กลุ่มเป้าหมาย

พนักงานที่ได้รับคัดเลือกจากหัวหน้างาน

ระยะเวลา

1 วัน

รูปแบบการประเมินผล

Pre-Post

หมายเหตุ

สามารถปรับแยกหลักสูตรได้ทั้งคุณภาพและสิ่งแวดล้อม 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 1,170,407