หลักสูตรที่รับจัดฝึกอบรม เทคนิคการใช้ระบบข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงงานโดยแนวทาง PDCA (Kaizen Suggestion System By PDCA)

 หลักสูตรเทคนิคการใช้ระบบข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงงานโดยแนวทาง PDCA

(Kaizen Suggestion System By PDCA)

 

บทนำ

        เคยได้ยินคำว่า ความคิดของแต่ละคนมีประโยชน์อย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นความคิดในการใช้ชีวิต ความคิดในการพัฒนาตนเอง หรือแม้กระทั่งความคิดที่จะทำให้ตนเองประสบความสำเร็จ แต่ด้วยสังคมของไทยเราจะถูกสอนมาว่าให้ฝึกเป็นผู้ตาม ไม่กล้าคิดที่ในสิ่งที่ถูกต้องหรือแม้กระทั่ง คิดเพื่อปรับปรุง แต่เมื่อเราใช้ชีวิตในการทำงาน โดยเฉพาะองค์กรที่เน้นการฝึกปฏิบัติและปรับปรุง จะมีกิจกรรมหนึ่งที่เราเรียกว่า กิจกรรมข้อเสนอแนะและกิจกรรมการปรับปรุงงานหรือการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ภาษาอังกฤษจะเรียกว่า Suggestion & Kaizen กิจกรรมนี้จะเป็นกิจกรรมที่จะดึงความคิดของพนักงานออกมาเพื่อปรับปรุงหน้างานที่ตนเองรับผิดชอบสามารถวัดผลก่อนและหลังปรับปรุงได้ว่าสามารถลดต้นทุนหรือเพิ่มประสิทธิภาพได้เท่าไหร่ ซึ่งกิจกรรมนี้เองจะเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสได้แสดงความคิดอย่างเต็มที่และมีค่าความคิดให้ด้วยหากเรื่องนั้นๆผ่านการพิจารณาจากหัวหน้างานของตนเอง

       แต่อย่างที่ว่า..เราถูกปลูกฝังในเรื่องการแสดงและใช้ความคิดมานานและหากจะหาหลักสูตรที่จะสามารถตอบโจทย์ในการที่จะทำให้พนักงานได้ใช้ความคิดเพื่อปรับปรุงงานให้ดีขั้น หลักสูตรฝึกอบรมที่จะพัฒนาตนเองและทีมงานเพื่อสร้างแนวคิดใหม่ๆในการทำงานในองค์กร หลักสูตร เทคนิคการใช้ระบบข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงงานโดยแนวทาง PDCA  ( Kaizen Suggestion System By PDCA ) ก็น่าจะตอบโจทย์ในการให้พนักงานได้ใช้ความคิดเพื่อเสนอแนะในการปรับปรุงงานได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมต่อไป

 

วัตถุประสงค์

1.ผุ้เข้ารับการอบรมได้มีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่ถูกต้อง ขั้นตอนการดำเนินงาน และ เทคนิคที่สำคัญที่นำมาใช้ เป็นแนวทางการพัฒนากิจกรรมข้อเสนอแนะและและการปรับปรุงงานได้ (Kaizen & Suggestion)

2.ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำเทคนิคและวิธีการไปใช้ในการทำกิจกรรมข้อเสนอแนะและการปรับปรุงงาน(Kaizen & Suggestion) ได้อย่างเป็นรูปธรรมและมีความคิดเชิงบวกที่เปิดกว้างต่อการทำกิจกรรม

3.ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเขียนบันทึกและรายงานข้อเสนอแนะและการปรับปรุง(Kaizen & Suggestion) ได้อย่างถูกต้องเพื่อใช้สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4.ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้กลับไปพัฒนากิจกรรมข้อเสนอแนะและการทำไคเซ็นภายในบริษัทได้

 

หัวข้อการอบรมและกำหนดการหลักสูตร Kaizen 

09.00-10.30

ประวัติความเป็นมาของการทำกิจกรรมไคเซ็น

ความสำคัญและประโยชน์ของการดำเนินกิจกรรม

คำนิยามและความหมายของไคเซ็น

10.45-12.00

จุดมุ่งหมายของกิจกรรมไคเซ็น

ความแตกต่างของกิจกรรมไคเซ็นและข้อเสนอแนะ

แนวทางการเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงงานในพื้นที่ของตนเอง

13.00-14.30

หลักการและแนวคิดสำหรับไคเซ็น

เทคนิคที่นำมาใช้ในการทำไคเซ็น

ขั้นตอนการทำไคเซ็นและการเขียนรายงานไคเซ็น

14.45-16.00

ขั้นตอนการทำปรับปรุง

ระดับของการทำไคเซ็นตลอดจนแนวทางในการดำเนินในอนาคต

ฝึกเชิงปฏิบัติการ

 

รูปแบบการประเมินผล

การเสนอแนะและการเขียน Kaizen , Pre-Post Test 

 

ระยะเวลา 

จำนวน 6 ชั่วโมง 

 

รูปแบบการจัดฝึกอบรม

บรรยาย,Workshop ฝึกอบรมได้ทั้ง Online และ Onsite Training ละลายพฤติกรรมทางความคิด

 

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจากผู้บริหาร 

 

วิทยากร

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากเอ.ที.เอ็กเซลเล้นท์ แอนด์ แอคทิวิตี้ 

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 1,165,006