หลักสูตรที่รับจัดฝึกอบรมหลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพในงานด้วยระบบLean

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทราบถึงประวัติความเป็นมาของระบบ Lean 

2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทราบถึงการแก้ไขปัญหาการทำงานต่างๆด้วยระบบ Lean   

3.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทราบถึงหัวใจหลักที่แท้จริงในการทำระบบ Lean ในโรงงาน 

4.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทราบถึงขั้นตอนในการทำระบบLeanโดยทุกคนมีส่วนร่วม 

5.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมไปใช้ได้อย่างถูกต้อง 

หัวข้อการอบรมและกำหนดการ

09.00-10.30

หลักการทั่วไปของ Lean 

การบริหารการเปลี่ยนแปลงเมื่อนำระบบ Lean มาใช้ในองค์กร 

หลักการผลิตและการจัดการของระบบ Lean 

10.45-12.00

หลัก 5 ประการของระบบ Lean  

การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยระบบ Lean 

การประยุกต์ใช้แนวความคิด LEAN ในงานทุกๆงานที่เกี่ยวข้อง 

13.00-14.30

วิธีการนำระบบ Lean ไปใช้กับระบบการผลิตและงานต่างๆ

ระบบ Lean ที่สามารถนำไปใช้ในระบบต่างๆได้  อาทิเช่น 5ส.,  Kaizen , Kambanฯลฯ

TPM CONCEPT ที่สอดคล้องกับระบบ Lean 

14.45-16.00

เครื่องมือและปัจจัยที่สนับสนุนแนวความคิดของ  Lean  

ขั้นตอนในการทำระบบ Lean ให้ประสบความสำเร็จ 

การออกแบบระบบ Kanban ให้เข้ากับระบบ Lean  

 ตัวอย่างของการทำระบบ Lean   

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจากหัวหน้างาน   

รูปแบบการฝึกอบรม

บรรยาย,Workshop,สามารถฝึกอบรมได้ทั้งออนไลน์และออนไซต์ 

ระยะเวลา

1 วัน

รูปแบบการประเมินผล

Pre-Post Test 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 1,158,916