หลักสูตรที่รับจัดฝึกอบรม : เทคนิคการสื่อสารเพื่อแก้ไขปัญหาในงานอย่างมีประสิทธิภาพ

1.หลักการและเหตุผล 
เมื่อสินค้ามีคุณภาพตามที่ลูกค้าต้องการ ทำให้การสั่งซื้อสินค้าจากลูกค้าภายนอกเพิ่มขึ้นอย่างทันที ทำให้การทำงานภายในองค์กร จะต้องบริหารจัดการเพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าที่สั่งซื้อสินค้ามาอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเรื่องของการขยายไลน์การผลิต จัดทำคู่มือปฏิบัติงานให้ใหม่อยู่เสมอ รวมถึงการรับพนักงานใหม่ ซึ่งในเรื่องของการรับพนักงานใหม่เข้ามาเพิ่ม สิ่งที่จะต้องพัฒนาทั้งพนักงานใหม่และพนักงาน ณ.ปัจจุบัน ให้เป็นทีมงานเดียวกันและให้เกิดความรวดเร็วก็คือ การสื่อสารภายในองค์กร เพราะการสื่อสารภายในองค์กรที่ถูกต้องตามมาตรฐาน และเป็นไปตามที่องค์กรคาดหวัง จะช่วยสร้างความรวดเร็วในการทำงาน
อบรมการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ2566,หลักสูตรเทคนิคการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ,ออนไลน์,วิทยากรฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ,หลักสูตรฝึกอบรม2566,หัวข้อฝึกอบรมที่น่าสนใจ,สถาบันฝึกอบรม,บริษัทรับจัดฝึกอบรม,อบรมเรื่องไรดี
อีกทั้งยังสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการทำงานได้อย่างทันที โดยที่ทุกคนมีทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเป็นพื้นฐานรวมถึงทักษะการมีส่วนร่วมในงานด้วยเช่นกัน
ทั้งนี้เพื่อให้การทำงานที่มีประสิทธิภาพในสำนักงานและลดของเสียที่เกิดขึ้นทันทีในกระบวนการผลิตโดยที่ไม่ให้ของเสียนั้นหลุดไปถึงลูกค้าภายนอกตามมาตรฐานที่องค์กรกำหนด รวมถึงการสร้างความพึงพอใจด้านคุณภาพให้กับลูกค้า การพัฒนาพนักงานในองค์กรด้วยหลักสูตรเทคนิคการสื่อสารเพื่อแก้ไขปัญหาในงานอย่างมีประสิทธิภาพ จะช่วยให้เป็นไปตามหัวข้อดังกล่าวทั้งการทำงานและการสื่อสารภายในองค์กร รวมถึงการสร้างภาพลักษณ์ด้านคุณภาพที่มีมาตรฐานให้กับลูกค้าภายนอก ตามที่องค์กรคาดหวังและลูกค้ากำหนด
อบรมการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ2566,หลักสูตรเทคนิคการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ,ออนไลน์,วิทยากรฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ,หลักสูตรฝึกอบรม2566,หัวข้อฝึกอบรมที่น่าสนใจ,สถาบันฝึกอบรม,บริษัทรับจัดฝึกอบรม,อบรมเรื่องไรดี
2.วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้พนักงานได้เรียนรู้เทคนิคการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
2.เพื่อให้พนักงานนำทักษะการสื่อสารที่ได้รับไปปรับใช้ในการทำงานเพื่อให้เกิดความรวดเร็วในองค์กรและสามารถแก้ไขปัญหาได้ทันทีเมื่อมีปัญหาในการทำงานเกิดขึ้น 
3.เพื่อสร้างมาตรฐานการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพตามที่องค์กรคาดหวังรวมถึงมีระบบการทำงานเป็นทีมที่รับการยอมรับจากทุกคนในองค์กรรวมถึงลูกค้าภายนอก 
อบรมการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ2566,หลักสูตรเทคนิคการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ,ออนไลน์,วิทยากรฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ,หลักสูตรฝึกอบรม2566,หัวข้อฝึกอบรมที่น่าสนใจ,สถาบันฝึกอบรม,บริษัทรับจัดฝึกอบรม,อบรมเรื่องไรดี
3.หัวข้อการฝึกอบรมและกำหนดการ 
 
รับจัดฝึกอบรม,สถาบันฝึกอบรม,บริษัทรับจัดฝึกอบรม,หลักสูตรฝึกอบรมพนักงาน,หัวข้อฝึกอบรมที่น่าสนใจ,อบรมเรื่องอะไรดี
 
อบรมการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ2566,หลักสูตรเทคนิคการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ,ออนไลน์,วิทยากรฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ,หลักสูตรฝึกอบรม2566,หัวข้อฝึกอบรมที่น่าสนใจ,สถาบันฝึกอบรม,บริษัทรับจัดฝึกอบรม,อบรมเรื่องไรดี
4.คำอธิบายรายวิชา 
001 : หัวข้อฝึกอบรม : เทคนิคการสื่อสารภายในองค์กรที่มีประสิทธิภาพ 
คำอธิบายรายวิชา : เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เข้าใจถึงเทคนิคและรุปการสื่อสารภายในองค์กรไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารในทีมเดียวกันและการสื่อสารข้ามสายงาน ซึ่งรูปแบบการสื่อสารที่เหมาะสมกับการนำมาใช้จะมี3รูปแบบก็จะมีการรายงาน การประสานงาน และการปรึกษา ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดของการทำงานที่มีประสิทธิภาพ โดยมีพื้นฐานมาจากการสื่อสารภายในทีมที่ดี 
002 : หัวข้อฝึกอบรม : องค์ประกอบและความสำคัญของการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ
คำอธิบายรายวิชา : เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เข้าใจและเรียนรู้องค์ประกอบทั้ง4ของการสื่อสารที่สามารถนำไปใช้ในงานได้จริง และให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดในองค์กร ทั้งนี้เมื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เรียนรู้ในองค์กรประกอบและผลลัพธ์ของการสื่อสารแล้ว จะทำให้ทราบถึงความสำคัญและประโยชน์ของการสื่อสารในองค์กรที่มีประสิทธิภาพได้อีกเช่นกัน 
003 : หัวข้อฝึกอบรม : ประเภทของการสื่อสารและพัฒนาทักษะการสื่อสารด้วยการฟัง
คำอธิบายรายวิชา : เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ทราบถึงการสื่อสารในแต่ละประเภทที่องค์กรส่วนใหญ่ใช้กัน และเทคนิคการพัฒนาทักษะการสื่อสารด้วยการฟัง เพื่อส่งผลต่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพในสำนักงานและส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับการผลิต 
004 : หัวข้อฝึกอบรม : แนวทางการแก้ไขปัญหาเพื่อลดข้อผิดพลาด
โดยใช้เครื่องมือการสื่อสารเป็นพื้นฐานของการขับเคลื่อน
คำอธิบายรายวิชา : เพื่อให้เรียนรู้รูปแบบการแก้ไขปัญหาเมื่อเจอปัญหาทั้งเจ็ด 7 กลุ่มประเภท โดยใช้เครื่องสื่อสารเป็นพื้นฐานในการขับเคลื่อนเพื่อแก้ไขปัญหาได้ทันทีและให้มีประสิทธิภาพ 
อบรมการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ2566,หลักสูตรเทคนิคการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ,ออนไลน์,วิทยากรฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ,หลักสูตรฝึกอบรม2566,หัวข้อฝึกอบรมที่น่าสนใจ,สถาบันฝึกอบรม,บริษัทรับจัดฝึกอบรม,อบรมเรื่องไรดี
005 : หัวข้อฝึกอบรม : เทคนิคการสื่อสารในทีมโดยการวิเคราะห์ผ่านกลุ่มคน 4 ประเภท
คำอธิบายรายวิชา : เพื่อให้ลดข้อผิดพลาดที่เกิดจากคน ผ่านการเรียนรู้ในกลุ่มคน 4 ประเภท ที่สามารถวิเคราะห์ได้ทั้งข้อดี ข้อที่ต้องพัฒนา และรวมถึงจะสื่อสารอย่างไรให้ได้ผลสูงสุดกับ        คน 4 ประเภทนี้  เพื่อให้เกิดคุณภาพสูงในการปฏิบัติงานตามที่องค์กรคาดหวัง 
006 : หัวข้อฝึกอบรม : เทคนิคการสื่อสารแบบข้ามสายงานเพื่อให้เกิดศักยภาพสูงสุด
คำอธิบายรายวิชา : เพื่อให้สามารถวางแผนในการสื่อสารกับคนที่อยู่นอกฝ่าย ทราบเทคนิคการประสานงานเพื่อให้เกิดความรวดเร็วตามหัวข้อเรื่องที่ต้องการ โดยใช้เครื่องมือการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ 
 
007 : หัวข้อฝึกอบรม : เครื่องมือการสื่อสารที่สร้างความรวดเร็วในการทำงาน
คำอธิบายรายวิชา : วิทยากรจะยกตัวอย่างการสื่อสารภายในองค์กรที่สามารถนำเครื่องมือต่างๆทั้งเอกสารและเครื่องมืออิเลกทรอนิกส์ไปใช้ให้ได้ตามเวลาที่กำหนดให้ตรงกับที่องค์กรคาดหวัง   
008 : หัวข้อฝึกอบรม : กระบวนการทำงานที่มีคุณภาพเพื่อให้ลูกค้ายอมรับ
คำอธิบายรายวิชา : 3กระบวนการในการทำงานที่มีการสื่อสารเข้ามาเกี่ยวข้อง ทางวิทยากรจะบอกเทคนิคการนำ 3 กระบวนการในการทำงานมาใช้เพื่อให้เกิดงานที่มีคุณภาพในแต่ละสายงาน       และเพื่อให้ลูกค้าเกิดการยอมรับองค์กรในมุมมองภาพรวมได้ 
009 : หัวข้อฝึกอบรม : เทคนิคการทำงานเป็นทีมเพื่อการทำงานที่มีคุณภาพ 
คำอธิบายรายวิชา : วิทยากรจะบอกถึงเทคนิค 5 ข้อ ที่มาจากคำว่าทีมในภาษาอังกฤษ ว่าจะทำอย่างไรให้ทีมนั้นประสบความสำเร็จ สามารถทำงานได้อย่างมีคุณภาพ ทำงานแล้วไม่เกิดปัญหาหรือข้อผิดพลาด  
 อบรมการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ2566,หลักสูตรเทคนิคการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ,ออนไลน์,วิทยากรฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ,หลักสูตรฝึกอบรม2566,หัวข้อฝึกอบรมที่น่าสนใจ,สถาบันฝึกอบรม,บริษัทรับจัดฝึกอบรม,อบรมเรื่องไรดี
5.รายละเอียดอื่นๆในหลักสูตร
กลุ่มเป้าหมายของผู้เข้ารับการฝึกอบรม  : พนักงานที่ได้รับการคัดเลือกจากผู้บริหารของฝ่าย 
ระยะเวลา :  6 ชั่วโมง 
วิทยากร :  เอ.ที.เอ็กเซลเล้นท์ แอนด์ แอคทิวิตี้ 
รูปแบบการฝึกอบรม : บรรยาย , Workshop  
สถานที่จัดฝึกอบรม : อบรมภายในสถานประกอบการของบริษัทที่สนใจ   
รูปแบบการประเมินผล : Pre-Post Test 
 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 1,165,006