หลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน : เทคนิคการเป็นวิทยากรและการสอนงาน 30 ชั่วโมง

หลักสูตรเทคนิคการเป็นวิทยากรและการสอนงานภายในองค์กร 30 ชั่วโมง

หลักการและเหตุผล 

การที่องค์กรจะสร้างองค์ความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น จะต้องอาศัยปัจจัยหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือในการจัดเก็บความรู้ แนวทางในการส่งมอบความรู้ให้กับคนภายในองค์กร รวมถึงการจัดทำคู่มือที่ทันสมัยต่อการนำมาใช้ได้โดยทันที แต่เหนือสิ่งอื่นใดในการบริหารองค์ความรู้นั้น ส่วนที่สำคัญที่สุดของการบริหารองค์ความรู้นั้นก็คือ ผู้ฝึกสอนหรือวิทยากรภายใน จะเป็นตำแหน่งที่จะต้องถ่ายทอดองค์ความรู้ไปยังพนักงานในองค์กร ซึ่งตำแหน่งวิทยากรหรือผู้ฝึกสอนภายในจะต้องเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญและได้รับการยอมรับจากคนในองค์กร 

ดังนั้นนอกเหนือจากการที่บริษัทได้คัดเลือกท่านนั้นๆมาเป็นวิทยากรหรือผู้ฝึกสอนภายในอันเนื่องด้วยเหตุผลที่เชี่ยวชาญในงาน,ตำแหน่งงานและอายุงานแล้วนั้น สิ่งที่สำคัญที่สุดของการที่จะทำให้เกิดการยอมรับในตำแหน่งนี้ก็คือการได้รับการพัฒนาทักษะของการเป็นวิทยากรหรือผู้ฝึกสอนภายใน ซึ่งหลักสูตรเทคนิคการเป็นวิทยากรและสอนงานภายในองค์กร 30 ชั่วโมง จะช่วยให้มีทักษะด้านการเป็นวิทยากรและการสอนงานในรูปแบบต่างๆ รวมถึงการใช้เครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับการเป็นวิทยากรและการสอนงาน ณ.ปัจจุบัน อีกทั้งยังสามารถได้รับการยอมรับในการเป็นวิทยากรภายในองค์กรด้วยเช่นกันหลังจากการฝึกอบรมในหลักสูตรนี้ 

วัตถุประสงค์

1.เกิดความรู้ ความเข้าใจในแนวคิดของการพัฒนาบุคลากรและการฝึกอบรม รวมทั้งความรู้ความเข้าใจที่จำเป็นสำหรับการเป็นวิทยากรภายในมืออาชีพ

2.เพื่อเพิ่มพูนความสามารถและฝึกฝนทักษะการเป็นวิทยากรที่ดีและถูกต้องตามหลักการ โดยมุ่งเน้นการฝึกปฏิบัติรายบุคคลเพื่อผลสัมฤทธิ์เชิงทักษะและการนำไปใช้ได้จริง

3.เพื่อให้สามารถได้เรียนรู้การนำเครื่องมือเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการทำสื่อสารสอน

4.เพื่อสามารถนำไปปรับใช้ในการฝึกอบรมสถานที่จริงและการฝึกอบรมแบบออนไลน์

 หลักสูตรเทคนิคการสอนงาน30ชั่วโมง,หลักสูตรเทคนิคการเป็นวิทยากร,อบรมtrainthetrainerที่ไหนดี,สถาบันฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคการเป็นวิทยากร,บริษัทรับจัดฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคการเป็นวิทยากร,วิทยากร train the trainer

หัวข้อการอบรมและกำหนดการ

วันที่1 : ระบบการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับการเป็นวิทยากรและการสอนงาน 

09.00-12.00       

วิทยากรกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

วงจรการฝึกอบรม/เทคนิคการเขียนหลักสูตรฝึกอบรม 

การเตรียมการของวิทยากรฝึกอบรม และวางแผนการถ่ายทอด 

การวิเคราะห์ผู้ฟังในแต่ละประเภท 

13.00-16.00       

เทคนิคและรูปแบบการฝึกอบรมในแต่ละประเภท 

การทำให้เกิดความความเข้าใจในเนื้อหา

รูปแบบของการประเมินผลฝึกอบรม 

เทคนิคการนำกิจกรรมไปใช้ในการฝึกอบรม

 หลักสูตรเทคนิคการสอนงาน30ชั่วโมง,หลักสูตรเทคนิคการเป็นวิทยากร,อบรมtrainthetrainerที่ไหนดี,สถาบันฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคการเป็นวิทยากร,บริษัทรับจัดฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคการเป็นวิทยากร,วิทยากร train the trainer

วันที่2: ทักษะที่สำคัญของการเป็นวิทยากร 

09.00-12.00     

การเตรียมความพร้อมในการเป็นวิทยากรก่อนสอน

วิธีแก้ความประหม่าและการสร้างความเชื่อมั่นให้กับตนเอง

วิธีตอบคำถามและควบคุมในการฝึกอบรม 

การสร้างบรรยากาศและการกระตุ้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม 

13.00-16.00     

การพัฒนาทักษะตัวของวิทยากร/เทคนิคการลงเวทีอย่างประทับใจ

เทคนิคการฝึกอบรมแบบออนไลน์อย่างไรให้ปัง 

เทคนิคการแต่งกายบุคลิกภาพที่เหมาะสมรวมไปถึงการเดิน พูด จับไมค์ 

เทคนิคการก้าวขึ้นเวทีและการทักทาย

การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าของการเป็นวิทยากร/กรณีศึกษาการเป็นวิทยากร 

หลักสูตรเทคนิคการสอนงาน30ชั่วโมง,หลักสูตรเทคนิคการเป็นวิทยากร,อบรมtrainthetrainerที่ไหนดี,สถาบันฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคการเป็นวิทยากร,บริษัทรับจัดฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคการเป็นวิทยากร,วิทยากร train the trainer

วันที่3: เทคนิคการสอนงานในแนวทาง OJT และ JOB COACHING 

09.00-12.00       

เทคนิคและการสอนงานแบบ OJT 

การสื่อสารเพื่อการสอนงานแบบ OJT 

รูปแบบการประเมินผลในแนวทางของ OJT เพื่อการชี้วัดหน้างานที่เกี่ยวข้อง 

13.00-16.00

การสอนงานและการติดตามผลหลังจาก OJT ในเชิง JOB COACHING 

เทคนิคการให้คำปรึกษาแบบพี่เลี้ยงให้สอดคล้องกับ JOB COACHING 

การสัมภาษณ์เชิงประเมินผลในแนวทาง JOB COACHING 

พี่เลี้ยงหรือ COACHING ควรมี SKILL ในด้านใดบ้าง 

หลักสูตรเทคนิคการสอนงาน30ชั่วโมง,หลักสูตรเทคนิคการเป็นวิทยากร,อบรมtrainthetrainerที่ไหนดี,สถาบันฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคการเป็นวิทยากร,บริษัทรับจัดฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคการเป็นวิทยากร,วิทยากร train the trainer

วันที่4: การสร้างคู่มือการสอนงานด้วย Power Point 

09.00-12.00

รูปแบบของธีมใน PPT เพื่อการออกแบบการสอนในแต่ละประเภท

การใช้ลูกเล่นต่างใน Power Point เพื่อการออกแบบในการสอนงาน 

การนำรูปภาพมาใช้ในการออกแบบใน Power Point 

การใช้โปรแกรม Mix ใน Power Point 

13.00-16.00

ฝึกปฏิบัติในการทำ Power Point ในหลักสูตรที่จะสอนจำนวนไม่เกิน20นาที  

ภาคปฏิบัติ : สอนงานพร้อมรับข้อเสนอแนะจากทางวิทยากร 

จัดทำ Power Point อย่างไรให้โดนใจในแต่ละรูปแบบ 

การบ้าน : ถ่ายคลิปวิดีโอเพื่อใช้ในการฝึกอบรมวันที่5

หลักสูตรเทคนิคการสอนงาน30ชั่วโมง,หลักสูตรเทคนิคการเป็นวิทยากร,อบรมtrainthetrainerที่ไหนดี,สถาบันฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคการเป็นวิทยากร,บริษัทรับจัดฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคการเป็นวิทยากร,วิทยากร train the trainer

วันที่5: การสร้างคู่มือสื่อการสอนงานด้วย Adobe Premiere Pro

09.00-12.00       

เครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสื่อใน Adobe Premiere Pro 

ขนาดของวิดีโอในแต่ละรูปแบบเพื่อการสร้างที่เหมาะสม 

วิธีการตัดต่อตั้งแต่การนำเข้าจนถึงการ Export 

13.00-16.00

การใช้ Essential Graphics และ Effect เพื่อความน่าสนใจในคลิปการสอน

จัดทำคลิปสื่อการสอน 1 สื่อ 

วิทยากรประเมินผลพร้อมให้คำแนะนำ

บทสรุป : เทคนิคการเป็นวิทยากรและการสอนงานยุคใหม่อย่างมืออาชีพ 

 

วิธีการอบรมและสัมมนา

บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ 

กลุ่มเป้าหมาย

วิทยากรภายในหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกจากหัวหน้างาน 

ระยะเวลา

5 วัน หรือ 30ชั่วโมง

รูปแบบการประเมินผล

ฝึกปฏิบัติและประเมินผลโดยวิทยากร 

หมายเหตุ : สามารถขอใบเสนอราคาได้ที่ Line:@ateathailand 

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 1,160,778