หลักสูตรที่รับจัดฝึกอบรม : Excel 2016/2019 เบื้องต้นจนถึงขั้นสูงสุด (Excel 2016-2019 Basic,Intermediate to Advance)

หลักสูตร Excel 2016/2019 เบื้องต้นจนถึงขั้นสูงสุด (Excel 2016/2019 Basic,Intermediate to Advanced)

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้วิธีการคำสั่งพื้นฐานจนถึงขั้นสูงสุดของ Excel 2016 และ Excel 2019 

2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทำเทคนิคที่ได้จากการฝึกอบรมไปใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ลดเวลาในการจัดเก็บข้อมูลและเพิ่มศักยภาพในการค้นหา 

หลักสูตร excel เบื้องต้น,หลักสูตร excel intermediate,หลักสูตร excel advance,หลักสูตร excel basic,หลักสูตร excel online,หลักสูตร excel for hr,วิทยากรฝึกอบรม,บริษัทรับจัดฝึกอบรม,สถาบันฝึกอบรม

หัวข้อหลักในการอบรม

พื้นฐาน Excel 2016 / Account & Service / การใส่ข้อมูลใน Worksheet 

Format Cell จัดรูปแบบเซลล์ / การจัดการ Worksheet / สูตรคำนวณ (Formula) ใน Excel 

Range Name และสูตรอาร์เรย์ / Function สูตรแบบฟังก์ชัน / Link Cell , ตรวจสอบสูตร 

วิเคราะห์ข้อมูลด้วยกราฟ / วิเคราะห์แนวโน้มด้วย Sparkline / การแทรกรูปภาพ 

SmartArt & Shape / การจัดรูปแบบเป็นตาราง (Table) 

หลักสูตร excel เบื้องต้น,หลักสูตร excel intermediate,หลักสูตร excel advance,หลักสูตร excel basic,หลักสูตร excel online,หลักสูตร excel for hr,วิทยากรฝึกอบรม,บริษัทรับจัดฝึกอบรม,สถาบันฝึกอบรม

จัดรูปแบบตามเงื่อนไข (Conditional Formatting) / การใช้ฐานข้อมูล Sort,Filter,Slicer

การสรุปข้อมูลด้วย Pivot Table / การรวมข้อมูลและแบ่งกลุ่มข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูล 3D MAP Forecast Sheet / มุมมองเอกสารและการสั่งพิมพ์ 

แชร์เอกสารและความปลอดภัย / เทคนิคการป้อนและจัดรูปแบบข้อมูลแบบ Data Entry 

เทคนิคการทำเสนอกราฟด้วย Infographic Dynamic Chart แบบมืออาชีพ 

หลักสูตร excel เบื้องต้น,หลักสูตร excel intermediate,หลักสูตร excel advance,หลักสูตร excel basic,หลักสูตร excel online,หลักสูตร excel for hr,วิทยากรฝึกอบรม,บริษัทรับจัดฝึกอบรม,สถาบันฝึกอบรม

การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข Conditional Formatting 

ฟั่งก์ชั่นและการคำนวณ Calculation and Functional 

ทำงานด้านฐานข้อมูล Database,PivotTable,PivotChart,Power Pivot,Data Model,Query

เทคนิคการนำเสนอรายงานข้อมูลแบบกราฟิก

เทคนิคการจัดการข้อมูล การแชร์ และรีวิวข้อมูล 

หลักสูตร excel เบื้องต้น,หลักสูตร excel intermediate,หลักสูตร excel advance,หลักสูตร excel basic,หลักสูตร excel online,หลักสูตร excel for hr,วิทยากรฝึกอบรม,บริษัทรับจัดฝึกอบรม,สถาบันฝึกอบรม

กลุ่มเป้าหมาย : พนักงานที่ใช้งาน Excel 

ระยะเวลา : 1-2 วัน (ตามความเหมาะสมขององค์กรลูกค้าและความต้องการตามหัวข้อที่ต้องการฝึกอบรม) 

รูปแบบการฝึกอบรม  : บรรยาย / ภาคปฏิบัติ    

รูปแบบการประเมินผล  : ภาคปฏิบัติและPre-Post Test

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 1,170,406