หลักสูตรที่รับจัดฝึกอบรม : กฏหมายแรงงานที่นายจ้างและหัวหน้างานรวมถึง HR ควรรู้

หลักสูตรกฎหมายแรงงานที่นายจ้างและหัวหน้างานรวมถึง HR ควรรู้

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงกฎหมายแรงงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล  

2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทราบถึงกฎหมายประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน  

3.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

หลักสูตรกฎหมายแรงงาน,หลักสูตรฝึกอบรมกฎหมายแรงงาน2564,หลักสูตรอบรมกฎหมายแรงงานออนไลน์,วิทยากรหลักสูตรกฎหมายแรงงาน

หัวข้อการอบรมและกำหนดการ 

09.00-10.30

กฎหมายแรงงานในปัจจุบันที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ควรต้องรู้ 

กฎหมายประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน Update  

กฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน

10.45-12.00

ความรับผิดชอบของนายจ้างและหัวหน้างานสำหรับกฎหมายแรงงาน   

การใช้กฎหมายแรงงานกับสถานการณ์ฉุกเฉิน

13.00-14.30

หลักเกณฑ์ของการทำงานล่วงเวลา 

แนวทางการเลิกจ้าง,การลาออก และการลงโทษจะมีวิธีการอย่างไร

กฎหมายที่เกี่ยวกับเรื่องของการประเมินผลงานและการลาออกของพนักงาน

14.45-16.00

ประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์มีข้อใดเกี่ยวข้องกับกฎหมายแรงงาน 

แรงงานต่างด้าว เขาใช้กฎหมายอะไรในประเทศไทย?

หากไม่ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน จะมีผลอย่างไรต่อองค์กร  

กลุ่มเป้าหมาย

  • ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์  

ระยะเวลา

  • 6 ชั่วโมง

รูปแบบ

  • บรรยาย,Workshop,สามารถฝึกอบรมออนไลน์ผ่าน Zoom,Ms.Team ได้ 

การประเมินผล

  • Pre-Post Test  

In-House Training 

  • สามารถจัดฝึกอบรมภายในได้ทั้ง Onsite และ Online ของบริษัทที่สนใจ

Public Training 

  • ยังไม่มีแผนการจัด หากมีจะแจ้งให้ทราบโดยทันที 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 1,174,790