หลักสูตรที่รับจัดฝึกอบรม : เทคนิคการลดความสูญเสีย7ประการตามแนวทาง7Waste

หลักสูตรลดความสูญเสีย7ประการตามแนวทาง7Wasteเป็นหลักสูตรที่จะให้บริษัทได้มุมมองในการลดต้นทุนแบบสมัยใหม่โดยที่พนักงานทุกคนในบริษัทสามารถมีส่วนร่วมในการลดต้นทุนและเพิ่มกำไรไปด้วยกันผ่านกระบวนการบรรยายโดยวิทยากรจากเรื่องราวและเนื้อหาที่ทุกคนสามารถจับต้องได้และคิดวิเคราะห์ตามไปด้วยกันอีกทั้งยังมีworkshopให้ได้มีส่วนร่วมกับการลดต้นทุนโดยการลดการสูญเสีย7ประการด้วยกัน ทั้งนี้หลักสูตรนี้ออกมาแบบเพื่อให้ผู้เข้าเรียนได้นำไปใช้ได้จริงๆ เนื้อหาเป็นเรื่องเล่าหรือประสบการณ์ของวิทยากรโดยตรงที่สามารถนำไปปรับใช้ในการทำงานได้จริงๆ สำหรับการลดต้นทุนและลดความสูญเสีย หากสนใจในการฝึกอบรมและสัมมนาทั้งแบบ In-House Training และ ฝึกอบรมออนไลน์เทรนนิ่ง สามารถดูหลักสูตรตามรายละเอียดด้านล่างได้เลยนะครับ 

 

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทราบถึงเทคนิคการลดของเสียจากแนวทาง 7 Waste   

2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทราบถึงระบบ Lean เพื่อสอดคล้องกับการทำงานในการลดต้นทุน  

3.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทำงานให้เกิดต้นทุนที่คุ้มค่าที่สุด

 

หัวข้อการอบรมและกำหนดการ

09.00-10.30

ความสูญเสียและปัญหาจากกระบวนการผลิตที่มากเกินไป :Over Production  

เทคนิคและแนวทางในการปรับปรุงในกระบวนการผลิตที่มากเกินไป

ความสูญเสียและปัญหาเนื่องจากการเก็บวัสดุคงคลังที่ไม่จำเป็น : Stock 

เทคนิคและแนวทางในการปรับปรุงจากการเก็บวัสดุคงคลังที่ไม่จำเป็น

10.45-12.00

ความสูญสียและปัญหาเนื่องจากการขนส่ง : Transportation

เทคนิคและแนวทางในการปรับปรุงความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากการขนส่ง

ความสูญสียและปัญหาเนื่องจากผลิตแล้วเกิดของเสีย : Defect

เทคนิคและแนวทางในการปรับปรุงของเสียที่เกิดขึ้นจากการผลิตและทำงาน

13.00-14.30

ความสูญเสียและปัญหาเนื่องจากกระบวนการทำงานที่ไม่มีประสิทธิภาพ : Process itself  

เทคนิคและแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการทำงานที่ไม่มีประสิทธิภาพ

ความสูญเสียและปัญหาจากการรอคอย : Waiting 

เทคนิคและแนวทางในการปรับปรุงเพื่อลดการรอคอยในกระบวนการทำงาน

14.45-16.00

ความสูญเสียและปัญหาเนื่องจากการเคลื่อนไหว : Motion   

เทคนิคและแนวทางในการปรับปรุงเพื่อลดปัญหาจากการเคลื่อนไหว   

เครื่องมือที่เกี่ยวข้องสำหรับพัฒนาระบบการทำงานที่เกี่ยวข้องกับ 7 Waste 

7 Waste กับความสอดคล้องในระบบ Lean 


กลุ่มเป้าหมาย : พนักงานที่ได้รับการคัดเลือกจากหัวหน้างาน

ระยะเวลา : 1 วันหรือ6ชั่วโมง 

รูปแบบการฝึกอบรม : บรรยาย

รูปแบบการประเมินผล : Pre-Post Test  

หมายเหตุ : หลักสูตรนี้สามารถจัดได้ทั้ง In-House Training และ Online Training 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 1,172,681