หลักสูตรข้อกำหนด GHPs&HACCP REV.5

หลักสูตรนี้สามารถฝึกอบรมออนไลน์ได้และเมื่อมาตรฐานคุณภาพในโรงงานที่ประกอบอาหารเป็นสิ่งที่ต้องควบคุม การเข้าใจระบบมาตรฐานก็เป็นส่วนที่สำคัญที่ผู้เกี่ยวข้องจะต้องรู้ในระบบมาตรฐานที่ได้มีการเปลี่ยนแปลง ข้อกำหนดของ GHPs & HACCP Rev.5 มีการเปลี่ยนแปลง โดยมีบ้างเนื้อหาที่ปรับเปลี่ยนจาก Version 4 การผลิตอาหารเพื่อส่งต่อไปยังผูู้บริโภคนั้นมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีระบบที่เป็นมาตรฐานเพื่อเพิ่มความมั่นใจว่าสินค้าอุปโภคบริโภคนั้นจะต้องสะอาดปลอดภัย ก่อนจะส่งสินค้านั้นไปจำหน่ายให้กับผู้บริโภค โดยยึดหลักเกณฑ์การวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตถึงความจำเป็นในการควบคุมในการผลิต เพื่อรับรองคุณภาพและความปลอดภัยในผลิตภัณฑ์อาหารได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้เพื่อคุณภาพของการผลิต ฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะต้องทำความเข้าใจกับระบบใหม่ซึ่งหลักสูตรข้อกำหนด GHPs & HACCP Rev.5จะตอบโจทย์ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้ย่างแน่นอน 

เอ.ที.เอ็กเซลเล้นท์ แอนด์ แอคทิวิตี้ 

วัตถุประสงค์ 

1. สามารถนำความรู้ของระบบ ข้อกำหนด GHPs & HACCP Rev.5 (Draft version) ไปใช้เป็นหลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตอาหาร เพื่อสร้างความปลอดภัยให้หับผู้บริโภค

2. สามารถนำความรู้ของระบบตามข้อกำหนด GHPs & HACCP Rev.5 (Draft version) ไปใช้ให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.เพื่อลดความผิดพลาดจากความไม่เข้าใจระบบที่อัปเดตใหม่ 

หลักสูตร GHPs & Hacpp Rev.5,สถาบันอบรมอาหาร GHPs & Haccp,บริษัทรับจัดฝึกอบรม,อบรม GMP HACCP ออนไลน์,รับจัดฝึกอบรมออนไลน์

เนื้อหาหลักสูตรและกำหนดการหลักสูตร GHPs & Haccp Rev.5 (Draft version)

09.00-10.30

-CODEX GHP & HACCP
-บทนำ GHP&HACCP
-WHO 5 Keys to Safer Food
-General Principles
-GHPs HACCP rev.5 (คำศัพท์ใหม่)


10.45-12.00        

-Section 1 บทนำและการควบคุมอันตรายในอาหาร

-Section 2 การผลิตขั้นต้น (Primary Production)

-Section 3 สถานประกอบการ : การออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวกและอุปกรณ์

-Section 4 การฝึกอบรมและความสามารถ

 

13.00-14.30         

-Section 5 การบำรุงรักษาสถานประกอบการ การทำความสะอาด และการฆ่าเชื้อ และการ

ควบคุมสัตว์พาหะนำเชื้อ

-Section 6 สุขลักษณะส่วนบุคคล

-Section 7 การควบคุมการปฏิบัติงาน

-Section 8 ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการสร้างความเข้าใจให้ผู้บริโภค

 

14.45-16.30       

-Section 9 การขนส่ง

-HACCP คืออะไร?

-Preliminary Step1

-Preliminary Step2

-Preliminary Step3

-Preliminary Step4

-Preliminary Step5


รูปแบบการประเมินผล

Pre-Post Test 

 

ระยะเวลา 

จำนวน 6 ชั่วโมง 

 

รูปแบบการจัดฝึกอบรม

บรรยาย,Workshop ฝึกอบรมได้ทั้ง Online และ Onsite Training 

 

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจากผู้บริหาร 

 

วิทยากร

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากเอ.ที.เอ็กเซลเล้นท์ แอนด์ แอคทิวิตี้ 


แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 1,160,778