หลักสูตรที่รับจัดฝึกอบรมหลักสูตรการทำงานร่วมกันกับทุกคนทุกGENด้วยหลักDISC

หลักสูตรการทำงานร่วมกันกับทุกคนทุกgenด้วยหลักDISC

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้กระบวนการการวิเคราะห์คนตามสไตล์ DISC

2.เพื่อนำแนวทางการวิเคราะห์ไปปรับใช้ในการทำงานและสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นในทีมได้อย่างเหมาะสม

3.เพื่อให้เข้าใจแนวทางการจูงใจให้คนทำงานอยู่กับองค์กรให้อย่างยาวนาน

 

 

 

 

หัวข้ออบรมและกำหนดการ

09.00-10.30 DISC คืออะไร

การวิเคราะห์คนในแต่ละประเภท

D=Dominance

I=Influence

10.45-12.00 S=Steadiness

C=Compliance

13.00-14.30 แนวทางการเลือกคนให้เหมาะสมกับงานในแต่ละประเภท

การสื่อสารกับคนทั้ง 4 ประเภท

แนวทางการทำงานร่วมกับทุกคนทุกgenด้วยDISC 

14.45-16.00 เทคนิคการจูงใจให้กับคนทั้ง 4 ประเภทอยู่กับองค์กรได้อย่างยาวนาน

IDP กับการพัฒนาคนทั้ง 4 ประเภท

การใช้หลักของ SWOT มาประกอบกับ DISC

 

กลุ่มเป้าหมาย

พนักงานที่ได้รับการคัดเลือกจากผู้บริหาร 

ระยะเวลา

1 วัน

รูปแบบการฝึกอบรม

บรรยาย,กิจกรรมกลุ่ม,สามารถฝึกอบรมได้ทั้งออนไลน์และออนไซต์

รูปแบบการประเมินผล

Pre-Post Test

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 1,165,007