หลักสูตรที่รับจัดฝึกอบรมงานบุคคล Hr for non Hr

หลักสูตรฝึกอบรมงานบุุคคล

( HR for non HR )

คำแนะนำทั่วไปในหลักสูตร

หลักสูตรฝึกอบรมนี้เหมาะกับ Hr มือใหม่และนักทรัพยากรมนุษย์มืออาชีพทุกท่านที่ต้องการทบทวนความรู้และเพิ่มทักษะใหม่ๆในงาน Hr ในปี2564เราสามารถจัดได้ทั้งออนไลน์ Online Training และ ฝึกอบรมภายในองค์กรได้ 

หลักการและเหตุผล

โครงสร้างพื้นฐานของกระบวนการบริหารองค์กรไม่ว่าขนาดเล็ก กลางหรือใหญ่  นายจ้าง และนักบริหารทุก ๆ ฝ่ายต่างทราบดีว่า จะต้องประกอบด้วยปัจจัยอย่างน้อย คือ 4M ประกอบด้วย Man , Material , Management , Method  และไม่มีใครที่ปฏิเสธได้ว่า Man หรือ คน (มนุษย์) เป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุด ไม่เว้นแม้แต่ยุคธุรกิจ 4.0 ที่เน้นการนำ AI มาประยุกต์ใช้มากขึ้น   

ในอดีตที่ผ่านมา ฝ่าย HR จะถูกมอบหมายทั้งโดยตรงและโดยอ้อม ให้ทำหน้าที่ดูแลการจัดการคนเพียงฝ่ายเดียว ซึ่งมักจะไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากเป็นการคิดเอง ทำเอง หรือไปบอกให้ฝ่ายอื่น ๆ ทำตามจึงทำให้ไม่ได้รับความร่วมมือจากฝ่ายงานหลักต่าง ๆ  ในขณะที่ฝ่ายอื่น ๆ ก็เข้าใจว่า การจัดการคน ไม่ใช่งานของตนเอง

ในปัจจุบัน ความเข้าใจของฝ่ายงานหลักต่าง ๆ ในหน้าที่การจัดการคนมีมากขึ้น อย่างไรก็ตาม จำเป็นที่ต้องทำให้ทั้งฝ่ายหลักต่าง ๆ และฝ่าย HR เอง มีความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้อง เพื่อให้เกิดการจัดการคน และการบริหารจัดการองค์กรที่มีทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผล

 

วัตถุประสงค์  

1) เพื่อให้ฝ่ายงานหลัก และฝ่ายทรัพยากรบุคคล เข้าใจถึง สิทธิและหน้าที่ของตนเองในการบริหารงาน และจัดการคน

2) เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการจัดการคน ระหว่างฝ่ายงานหลัก และฝ่ายทรัพยากรบุคคล  ในการจัดการคนได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ

3) เพื่อป้องกันองค์กร มิให้มีการกระทำความผิดทางแรงงาน ซึ่งเป็นลักษณะทั้งความผิดทั้งแพ่งและอาญา อันเนื่องจากความไม่รู้ หรือความไม่เข้าใจอย่างถูกต้อง และเหมาะสม

 

หัวข้อฝึกอบรมและกำหนดการหลักสูตร

09.00-10.30

ทำไมจึงต้องศึกษาหลักสูตร HR for non HR 

HR เกี่ยวข้องแลมีความสัมพันธ์กับฝ่ายต่างๆอย่างไร

10.45-12.00 

หน้าที่พื้นฐานด้าน HR ในการจัดการและบริหารคน ในแต่ละฝ่าย 

 -การฝึกอบรม

-ประกันสังคม/เงินเดือน 

-การบริหารสวัสดิการ

-ความก้าวหน้าทางอาชีพ

ฯลฯ 

13.00-14.30

การดูแลลูกค้าในองค์กร

ลักษณะการบริหารงานบุคคลที่มีโอกาสเกิดปัญหาได้

14.45-16.00

ตัวอย่างคำถามที่หัวหน้างานสามารถช่วยแก้ไข

ตัวอย่างความรู้ที่ ผู้บริหาร หัวหน้างาน และ ฝ่าย HR ต้องรู้

รูปแบบการสัมมนา : บรรยายเนื้อหา 90% / กิจกรรม Workshop 10%

รูปแบบการประเมินผล : Pre-Post Test 

วิทยากรโดย : นาย เชาวลา เย็นขุนทศ 

ตำแหน่ง ผู้พิพากษาสมทบ ศาลแรงงานภาค2รุ่นที่3

เจ้าหน้าที่แรงงานสัมพันธ์ วิทยากรด้านแรงงาน

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 1,172,681