แนวทาง 7C เพื่อการพูดที่ดีเพื่อให้มีเสน่ห์ในการทำงาน

การพูดเป็นเครื่องมือการสื่อสารของมนุษย์มีความสำคัญและมีความจำเป็นมากในการอยู่ร่วมกัน เนื่องจากมนุษย์เป็นสัตว์สังคม กล่าวคือ มีการอยู่ร่วมกัน มีการช่วยเหลือกัน มีการแบ่งงานกันทำ ดังนั้น การสื่อสารด้วยคำพูดจึงมีความสำคัญและมีความจำเป็นที่จะต้องพัฒนา ดังนั้นเราจะพูดและสื่อสารอย่างไรให้เกิดการยอมรับในทีมและองค์กร ลองมาดูวิธีพัฒนาการพูดด้วย 7C เพื่อการพูดที่ดี จะมีดังต่อไปนี้

1.Clear ชัดเจน การสื่อสารด้วยคำพูด จะต้องมีความชัดเจน เรียบง่าย เมื่อสารออกไปแล้ว ผู้รับสารจะต้องมีความเข้าใจที่ชัดเจนเช่นเดียวกับผู้ส่งสาร

2.Concise มีความกระชับ การพูดที่ดีไม่จำเป็นต้องพูดยาว แต่การพูดที่ดีควรพูดให้มีความกระชับและเข้าใจ

3.Courteous มีความสุภาพ พอเหมาะ สุภาพ ทั้งนี้การพูดเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ ผู้พูดจะต้องรู้จักการวิเคราะห์การพูดในแต่ละสถานการณ์และต้งเงรู้จักวิเคราะห์ผู้ฟังด้วย

4.Correct การพูดจะต้องพูดให้ถูกต้อง ควรตรวจสอบข้อมูลหรือคิดก่อนพูด ว่าคำพูดที่กำลังจะพูดออกไปถูกต้องหรือไม่ หากไม่ถูกต้อง ก็ควรหาข้อมูลและเตรียมข้อมูลทุกครั้งก่อนการพูด

5.Creative การพูดที่ดีจะต้องพูดให้เกิดการสร้างสรรค์ มากกว่าพูดเพื่อทำลายกัน และคำพูดทุกอย่างควรพูดออกมาในเชิงบวกเพื่อรักษาสัมพันธ์ในทีมและองค์กร

6.Consider คิดก่อนพูดทุกครั้งว่าคำพูดที่เราจะพูด คนฟังจะเชื่อแล้วจะคล้อยตามเราหรือไม่ ถ้าหากไม่..ควรฝึกพูดให้เกิดความเชื่อถือในการทำงาน

7.Complete การพูดข้อมูลต้องครบถ้วน และให้นึกถึงความสำเร็จในการพูดทุกครั้ง..เพราะการตั้งเป้าหมายความสำเร็จในการพูดในแต่ละครั้ง..จะทำให้ความมั่นใจในการพูดของเราจะสำเร็จไปได้เกิน 50%

นี้ก็เป็น 7Cเพื่อการพูดที่ดี..ซึ่งสามารถไปใช้ในการทำงานได้..ไม่ว่าจะเป็นการสอนสำหรับวิทยากร..การขายสำหรับพนักงาน..การบริการสำหรับพนักงานบริการ..การพูดในทีมสำหรับคนทำงาน สามารถใช้ได้หมด

หากชอบบทความนี้ #อย่าลืมแชร์ ต่อให้เพื่อนเราได้ฝึกพูดกันนะครับ

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 1,172,681