รับจัดกิจกรรมTeam Building ราคาประหยัดและรับจัดกิจกรรมWalk Rallyราคาไม่แพง

เมื่อท่านจะจัดกิจกรรมและเห็นหน้านี้ ท่านโชคดีมาก

เราเชื่อเหลือเกินว่าการจะจัดกิจกรรมซักครั้งหนึ่งเป้าหมายขององค์กรก็คือทุกคนจะต้องเกิดการสร้างสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน แล้วจะต้องส่งผลต่อการทำงาน แต่อาจจะติดในงบประมาณที่ตั้งไว้ 

ไม่เป็นไรครับ 
 
เพียงแค่โทรหาเรา เพราะเรื่องราคา งบประมาณเราพอคุยกันได้ในการจัดแต่ละครั้ง ซึ่งรายละเอียดกิจกรรมจะมีดังต่อไปนี้นะครับ 
 
 หลักสูตรการสร้างทีมงานในองค์กรด้วยกิจกรรมสัมพันธ์WalkRally

หลักการและเหตุผล

                การทำงานในองค์กรนั้นสิ่งที่สำคัญที่จะทำให้องค์กรแต่ละองค์กรนั้นขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ก็คือ"การทำงานเป็นทีม"แต่กว่าแต่ละองค์กรนั้นจะสามารถทำงานเป็นทีมได้จะต้องอาศัยปัจจัยหลายๆอย่างอาทิเช่นการติดต่อสื่อสารทักษะการพูด  การเคารพต่อผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา  ฯลฯ  แต่กระนั้นเองอุปสรรคในการทำงานทีมก็มีเหมือนกันเช่นการมีทัศนคติที่แตกต่างจากในทีมงานความเป็นตัวเองสูง  และอีโก้สูงแต่ใช่ว่าจะเป็นอุปสรรคอยู่เสมอไป

                ดังนั้นเองหากพนักงานในองค์กรมีความเข้าใจในเรื่องของการทำงานที่เป็นทีมที่พร้อมกันเห็นเป้าหมายขององค์กรเป็นที่ตั้งก็จะทำให้องค์กรนั้นเดินไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ซึ่งจะสอดคล้องกับหลักสูตรการสร้างทีมงานในองค์กรด้วยกิจกรรมสัมพันธ์WalkRally( Team Building ด้วย by Walk Rally )

วัตถุประสงค์

ด้านความรู้

1.เพื่อให้พนักงานในองค์กรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญของการทำงานเป็นทีมผ่านกิจกรรมWalk Rally

2.เพื่อให้เข้าใจถึงรูปแบบและขั้นตอนของการทำงานกับเพื่อนร่วมงานและเป็นที่ยอมรับขององค์กรผ่านกิจกรรมWalk Rally

3.เพื่อให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับลักษณะงานที่รับผิดชอบได้ดีมากยิ่งขึ้น   และสามารถวัดผลได้อย่าง เป็นรูปธรรม ตามรูปแบบของ Team Building  และ Walk Rally 

ด้านทักษะ

1.เพื่อฝึกทักษะการสร้างเชื่อมั่นในการทำงานเป็นทีมการวางตัวในทีมงานและการแสดงออกอย่างมืออาชีพและการแสดงความคิดเห็นอย่างเหมาะสมผ่านกิจกรรม     Walk Rally 

2.เพื่อฝึกทักษะในการเข้ากับเพื่อนร่วมทีมงานอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถรับได้ทุกสถานการณ์ผ่านกิจกรรมWalk Rally 

3.เพื่อฝึกทักษะในการติดต่อสื่อสารกับฝ่ายอื่นๆ ตามรูปแบบของ Team Building และ Walk Rally

ด้านทัศนคติ

1.เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ใหม่ๆของการทำงานเป็นทีมให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์  ภารกิจและค่านิยมขององค์กรตามรูปแบบของ Team Building และ Walk Rally 

2.เพื่อให้สามารถประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กรดียิ่งขึ้น   ทำให้เกิดความประทับใจที่ดีส่งผลต่อภาพลักษณ์ขององค์กร ตามรูปแบบของ Team Building และ Walk Rally 

3.เพื่อเป็นการสร้างทีมงานในทีมงานนั้นให้มีมาตรฐาน   ให้มีการประเมินผล  และให้มีการตรวจติดตามการทำงานของทีม       งานได้อย่างไร้ที่ติ ตามรูปแบบของ Team Building และ Walk Rally 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

เพื่อให้ทุกคนในองค์กรนั้นสามารถทำงานเป็นทีม  และเป็นทีมที่มีคุณภาพอย่างตามองค์กรต้องการโดยผ่านกิจกรรม Team Building และ Walk Rally 

ปัจจัยนำสู่ความสำเร็จของโครงการ

1.ความตั้งใจจริงและการสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูงในการให้ความสำคัญ  และให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูล  การร่วมกำหนดรูปแบบการให้บริการที่เหมาะสมของบริษัท  และการส่งเสริมให้พนักงานเข้าร่วมอบรมตามวันเวลาและ สถานที่กำหนดในรูปแบบของการฝึกอบรมทั้ง Team Building และ Walk Rally 

2.นำความรู้ที่ได้รับไปใช้  รวมทั้งมีการติดตามการประเมินผลการฝึกอบรมพนักงานเป็นรายบุคคลอย่างจริงจัง ตามรูปแบบของ Team Building และ Walk Rally 

3.ควรมีประกาศอย่างชัดเจนสำหรับฝ่ายใดที่สามารถทำงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพตามแนวทางการประเมินของ Team Building และ Walk Rally 

ผลคาดว่าที่จะได้รับของโครงการ

1.พนักงานที่ผ่านการอบรมในหลักสูตรเชิงการทำกิจกรรม Walk Rally สามารถนำความรู้ที่ได้รับในหลักสูตรการสร้างทีมงานในองค์กรด้วยกิจกรรมสัมพันธ์Team Building ด้วย by Walk Rally สามารถประยุกต์ใช้กับงานที่รับผิดชอบได้อย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม

2.พนักงานที่ผ่านการอบรมหลักสูตรเชิงกิจกรรม Team Building นี้มีแนวทางในการทำงานของตนเองที่ชัดเจน

3.พนักงานที่ผ่านการอบรมหลักสูตรเชิงกิจกรรม Walk Rally นี้สามารถเป็นที่ยอมรับในส่วนของผู้บังคับบัญชาและองค์กร

ประเด็นในการสัมมนาและการทำกิจกรรม

วันที่1

09.00 – 10.30  

กิจกรรมสัมพันธ์ในการละลายพฤติกรรม(Ice Breaking)

กิจกรรมลอยล่องเรือ

กิจกรรมทักทายยามเช้า

กิจกรรมแพ้ชนะอภัย

กิจกรรมแก้ไขปัญหาในเวลาจำกัด

สรุปสิ่งที่ได้รับจากการทำกิจกรรม

10.30  - 10.45  เบรก

10.45  - 12.00  กิจกรรมการทำงานเป็นทีม(Team Building)

กิจกรรมแบ่งกลุ่ม(คิดท่ากลุ่มเพลงประจำกลุ่ม)

กิจกรรมเลขาหน้าห้อง

กิจกรรมใครพลาด โดน

12.00  -  13.00 เบรก

13.00  -   14.30 กิจกรรมยกพลขึ้นเขา

กิจกรรมหมุนวน

14.30  -  14.45 เบรก

14.45  -  16.30 

กิจกรรมสัมพันธ์ประจำฐาน(ขึ้นอยู่กับจำนวนคน)(Walk Rally)               

ฐานกิจกรรม RC ล้วงลับตับแตก

ฐานกิจกรรม RC ปุ๊ระเปิดไข่

ฐานกิจกรรม RC เข็นเรือสัตหีบตักน้ำ

ฐานกิจกรรม RC ร่วมมือร่วมใจ

ฐานกิจกรรม RC ข้าม ลอด  ปลอดสายตา

ฐานกิจกรรม RC รถไฟฟ้ามาหานะเธอ

ฐานกิจกรรม RC เป่าลูกปิงปอง

ฐานกิจกรรม RC ปิดตาหาของ

ฐานกิจกรรม RC โยนหินถามทาง

16.30  -  17.00  สรุปในแต่ละฐาน

17.00  -  18.30  พักผ่อนตามอัธยาศัย

18.30  -  22.00 กิจกรรมภาคกลางคืน(แล้วแต่ตกลง)

วันที่ 2

08.00 – 09.00   กิจกรรมสัมพันธ์สวัสดีตอนเช้า

กิจกรรมสัมพันธ์ เป่า ยิ้ง ฉุบ

กิจกรรมสัมพันธ์  แทงหวย

09.00 – 10.30   สรุปในแต่ละฐานโดยวิทยากรประจำฐาน

สิ่งที่ได้จากการทำงานร่วมกันโดยแต่ละทีม

10.30 – 10.45   เบรก

10.45 – 13.00   บรรยายการทำงานแบบที่องค์กรต้องการเพื่อความสัมพันธ์ในองค์กร

(หัวข้อแล้วแต่การตกลง)

สรุปทีมชนะเลิศ

ถ่ายรูปร่วมกันเพื่อความสัมพันธ์

กิจกรรมข้อสัญญาในทีมงานและพิธีปิด

ผลคาดว่าที่จะได้รับ

คาดว่าพนักงานที่เข้ารับการอบรมทุกท่านสามารถนำความรู้ที่ได้รับโดยผ่าน รูปแบบ Walk Rally Team Building กิจกรรมสัมพันธ์  นำไปใช้ในการทำงานเป็นทีมให้ดียิ่งขึ้น  สามารถเป็นที่ยอมรับจากทุกคนในองค์กรและองค์กรมีความภาคภูมิใจที่ได้เลือกเข้ามาเป็นพนักงานในองค์กร

กำหนดในการสัมมนา

ตามความสะดวกขององค์กร 

วิธีการฝึกอบรมและสัมมนา

การบรรยาย  @กิจกรรมและเกม การแสดงออก  @ กลุ่มสัมพันธ์ @ การแสดงความคิด  ถาม – ตอบ

ค่าใช้จ่าย

ขึ้นอยู่กับการตกลง จนกว่าท่านจะพอใจในราคาที่เหมาะสมครับ 

หมายเหตุ 

สำหรับหลักสูตร Walk Rally และ Team Building สามารถตอบโจทย์ได้ทุกองค์กรที่ต้องพัฒนาบุคลากรด้วยกิจกรรม Walk Rally และ Team Building  ดังนั้นหากองค์กรต้องที่จะจัด Walk Rally และ Team Building ก็สามารถโทรมาได้เลยนะครับ   หากองค์กรต้องการจัดกิจกรรมสัมพันธ์ก็โทรมาได้ครับ  ราคาไม่มีปัญหาแน่นอนครับ 

สำหรับหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรหลักหลักสูตรหนึ่งที่เรารับจัดฝึกอบรมอย่างมีคุณภาพ  หากองค์กรต้องการให้เราเข้าไปจัดฝึกอบรมในองค์กร  สามารถโทรมาคุยกันได้เลยนะครับ  เรารับจัดฝึกอบรมให้แน่นอนครับ  ส่วนบางองค์กรมีความต้องการที่จะไปฝึกอบรมข้างนอกองค์กรอาทิเช่น รีสอร์ท ทะเล หรือต่างจังหวัดไม่ว่าจะเป็นระยอง จันทบุรี ชลบุรี กาญจนบุรี เราก็รับจัดฝึกอบรมเช่นกัน  โปรดจงมั่นใจในความแน่นอนของเราในการรับจัดฝึกอบรมครับ   ซึ่งหากเรารับจัดฝึกอบรมแล้ว เกิดท่านไม่พอใจในเรื่องของการรับจัดฝึกอบรมของเรา เรายินดีคืนเงินจากเงินที่เราไปรับจัดฝึกอบรมมานะครับ  

สำหรับหลักสูตร Team BuildingและWalk Rallyมีผู้สนใจกับเราเป็นจำนวนมากอยู่นะครับ แต่ตอนนี้เรามีแนวคิดดีๆที่อยู่Conceptคือ "เราได้ คุณได้" เพียงแค่จ้างวิทยากรและทีมงานอีก1ท่านในราคาที่ไม่สูงมาก แต่เราจะให้พนักงานของท่านร่วมกันเป็นทีมวิทยากรด้วย ซึ่งหากใช้ Conceptอาจจะต้องมีการพูดคุยและวางแผนกันล่วงหน้า แต่ในเรื่องของผลดีในการทำแนวทางนี้ก็คือ

1.ถือว่าเป็นการพัฒนาพนักงานของท่านให้สามารถเป็นผู้นำได้

2.ฝึกให้พนักงานของท่านเป็นวิทยากรได้  

ลองเป็นแนวทางให้ท่านในการพิจารณาในการจัดกิจกรรม Team Building และ Walk Rally นะครับ สนใจสอบถาม 0909659106 : Line : Trainer_are 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 1,160,778