หลักสูตรที่รับจัดฝึกอบรม หลักสูตรบริหารงานขายให้ได้เป้าหมายอย่างท้าทาย

หลักสูตร 

..บริหารธุรกิจงานขายให้ได้เป้าหมาย..

อย่างท้าทาย

วัตประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงการบริหารธุรกิจในงานขาย
  2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบแนวทางการสร้างยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
  3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีเครื่องมือในการสร้างยอดขายให้ได้ลูกค้าใหม่และรักษาลูกค้าเก่า 

 


กำหนดการ

09.00 – 10.30      

กิจกรรมเปิดตัวนักขาย

การบริหารธุรกิจงานขาย

-บริหารสาขา,คน,ยอดขาย

-การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อลูกค้าทั้งหน้าร้านและนอกร้าน

พนักงานขาย4.0

10.30 – 10.45 เบรค

10.45 – 12.00      

เครื่องมือการขายแบบออฟไลน์

-วิเคราะห์สินค้าให้เหมาะกับผู้ซื้อ

-การปิดการขายทั้งเดี่ยวและกลุ่ม

-เมื่อลูกค้าไม่ซื้อสินค้า จะทำอย่างไรให้ยังได้ขายอีกครั้ง

-กิจกรรมลงพื้นที่เพื่อการขาย

กิจกรรมการสื่อสารของนักขาย

12.00 – 13.00 เบรค

13.00 – 14.30     

เครื่องมือออนไลน์เพื่อการขาย

- Google

- Facebook / Page

- E-Mail Marketing

- Line@

- IG

14.30 – 14.45      เบรค

14.45 – 16.00      

เครื่องมือออนไลน์เพื่อการขาย(ต่อ)

- Adwords

- SEO

- การสร้าง Content Marketing

การเชื่องโยงการขายระหว่างออฟไลน์และออนไลน์

การตั้งเป้าหมายของนักขายเพื่อให้เกิดความท้าทาย

ฝึกปฏิบัติ

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้บริหารฝ่ายขาย/ผู้บริหารสาขา/นักขาย

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 1,134,007