หลักสูตรที่รับจัดฝึกอบรม หลักสูตรเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมมืออาชีพ

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทราบถึงความสำคัญของเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมได้เป็นอย่างดี

2.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถทราบเทคนิคการจัดฝึกอบรมที่ถูกต้องและเหมาะสมในแต่ละรูปแบบ

3.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทราบถึงการเขียนแผนฝึกอบรมและเขียนหลักสูตรฝึกอบรมที่ตอบโจทย์องค์กรและกฏหมายพัฒนาฝีมือแรงงานได้

4.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทราบถึงกรณีศึกษาของปัญหาการจัดฝึกอบรมแล้วนำไปปรับใช้ในการทำงานได้เป็นอย่างดี  

หัวข้อการอบรม

-ความสำคัญของตำแหน่งเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมในองค์กร

-กระบวนการของการจัดฝึกอบรมทั้ง In-House & Public Training 

-รูปแบบต่างๆในการจัดฝึกอบรมในองค์กรและนอกองค์กร 

-เครื่องมือสำรวจความต้องการฝึกอบรมในองค์กร

-การเขียนแผนฝึกอบรม ควรต้องมีอะไรบ้าง 

-เทคนิคการเขียนหลักสูตรอย่างไรให้โดนใจ (มีการบ้าน) 

วันที่2

-ตรวจการบ้าน..การเขียนหลักสูตรของแต่ละคน 

-เทคนิคการคัดเลือกวิทยากรที่มีผลต่อการจัดฝึกอบรม

-วิทยากรกับใบรับรองสำคัญอย่างไร

-รูปแบบการประเมินผลให้ได้ KPI ของหน่วยงานฝึกอบรม

-สร้างหลักสูตรปฐมนิเทศให้โดนเด่นและโดนใจ 

-เกมกิจกรรมพื้นฐานที่สามารถใช้ในการฝึกอบรมก่อนวิทยากรสอน 

-กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกับการยื่นแบบ

-กรณีศึกษาในการฝึกอบรม

-ถาม-ตอบ 

รูปแบบการสัมมนา 

Online วันละ 3 ชั่วโมง หรือ 1วัน 

รูปแบบการประเมินผล 

Pre-Post Test

แผนการอบรม Public Training 

จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งครับ 

ค่าใช้จ่าย 

จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งครับ 

วิทยากรโดย : นายอาทิตย์ ทองงาม และทีมงาน 

ผู้เชี่ยวชาญด้านการฝึกอบรมและการสอนงานมากกว่า 16 ปี 

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 1,160,780