ฝึกอบรมหลักสูตร Train The Trainer ที่ไหนดีที่นี้มีคำตอบกับการอบรมเพื่อเป็นวิทยากรมืออาชีพ2566/ฝากติดตามช่องYoutube:เทรนเนอร์อ้า-รับจัดฝึกอบรมและกิจกรรม

ฝึกอบรมหลักสูตร Train The Trainer ที่ไหนดี ที่นี้มีคำตอบกับการอบรมเพื่อเป็นวิทยากรภายในองค์กรปี2565 การอบรมหลักสูตรนี้จะได้มากกว่าการเป็นวิทยากรภายใน เพราะเราเองนอกจากจะสอนการเป็นวิทยากรภายในที่ดีแล้ว เรายังสอนระบบการฝึกอบรมพร้อมกิจกรรมที่สามารถนำไปใช้ในการฝึกอบรมได้ด้วย ดังนั้นเองเมื่อเราสนใจในหลักสูตรลองอ่านรายละเอียดในหลักสูตรได้เลยนะครับ

 

หลักสูตร:เสริมทักษะการเป็นวิทยากรภายในมืออาชีพ2565 Train The Trainer 2022

หลักการและเหตุผล

เมื่อโลกที่เปลี่ยนไปตามยุคสมัย การดำเนินธุรกิจภาคเอกชนหรือดำเนินงานในภาครัฐจะต้องอาศัยทั้งความรู้ความเชี่ยวชาญของคนในองค์กร เพื่อสร้างให้องค์กรมีความแข่งแกร่งรอบด้าน สิ่งที่สำคัญที่จะทำให้ความรู้ความเชี่ยวชาญยังอยู่ภายในองค์กรได้ก็คือ การสร้างระบบการบริหารความรู้ โดยการสร้างวิทยากรภายในให้เกิดกระบวนการส่งต่อความรู้ ซึ่งเริ่มจากผู้ที่เชี่ยวชาญภายในองค์กรมาสร้างให้เป็นวิทยากรภายในที่มืออาชีพ (Train The Trainer) ซึ่งวิทยากรมืออาชีพที่กล่าวมา นอกจากความรู้ที่มีอย่างเชี่ยวชาญ จะต้องรู้เกี่ยวกับการสื่อสาร,การเขียนแผนการสอน,การวิเคราะห์คน,การทำความเข้าใจระบบฝึกอบรม ฯลฯ 

ซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมาในหลักการและเหตุผล จะอยู่ในหลักสูตรการเป็นวิทยากรภายในอย่างมืออาชีพ (Train The Trainer) ซึ่งจะทำให้บุคลากรหรือพนักงานในองค์กรมีความเชี่ยวชาญในการสอนการเป็นวิทยากรภายในที่มืออาชีพและมีประสิทธิภาพ จะส่งผลทำให้การบริหารความความรู้ความเชี่ยวชาญในองค์กรมีประสิทธิภาพด้วยเช่นกัน  

หลักสูตร Train The Trainer 2565,อบรมการเป็นวิทยากร2565,โครงการTrainTheTrainer,หลักสูตรTrainTheTrainerที่ไหนดี,สถาบันรับจัดฝึกอบรมหลักสูตรTrainTheTrainer,บริษัทรับจัดฝึกอบรมหลักสูตรTrainTheTrainer,วิทยากรฝึกอบรมหลักสูตรTrainTheTrainer

วัตถุประสงค์

1.เกิดความรู้ ความเข้าใจในแนวคิดของการพัฒนาบุคลากรและการฝึกอบรม รวมทั้งความรู้ความเข้าใจที่จำเป็นสำหรับการเป็นวิทยากรภายในมืออาชีพ (Train The Trainer 2565 )

2.เพื่อเพิ่มพูนความสามารถและฝึกฝนทักษะการเป็นวิทยากรที่ดี2565(Train The Trainer 2022) และถูกต้องตามหลักการ โดยมุ่งเน้นการฝึกปฏิบัติรายบุคคลเพื่อผลสัมฤทธิ์เชิงทักษะและการนำไปใช้ได้จริง

3.เพื่อทำความเข้าใจในการบริหารความรู้ในองค์กร และ สามารถจัดทำเป็นมาตรฐานทั้งรูปแบบของเอกสารและรูปแบบวิดีโอ เพื่อส่งต่อความรู้ให้คนในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

อบรมหลักสูตรเทคนิคการเป็นวิทยากร,หลักสูตร train the trainer ที่ไหนดี,วิทยากรหลักสูตรเทคนิคการเป็นวิทยากร,สถาบันฝึกอบรม,บริษัทรับจัดฝึกอบรม

หัวข้อการอบรมหลักสูตรเสริมทักษะการเป็นวิทยากรภายในมืออาชีพ

(Train The Trainer 2565)

วันที่ 1

09.00-10.30 

ความหมายและความสำคัญของการฝึกอบรม

บทบาทของวิทยากร2565 (Train The Trainer 2022) 

วิทยากรกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

10.45-12.00 

วงจรการฝึกอบรม

การเตรียมการของวิทยากรฝึกอบรม และวางแผนการถ่ายทอด

เทคนิคการฝึกอบรมแบบต่างๆ

13.00-14.30 

ฝึกปฏิบัติรอบแรกและวิจารณ์ทกคน (Train The Trainer 2022)

วิธีแก้ความประหม่าและการสร้างความเชื่อมั่นให้กับตนเอง

เทคนิคการเขียนหลักสูตรฝึกอบรม (ข้อนี้คุ้มมาก) 

14.45-16.30 

วิธีตอบคำถามและควบคุมชั้น

การสร้างบรรยายกาศและการกระตุ้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม

การพัฒนาทักษะตัวของวิทยากร (Train The Trainer 2022)

เทคนิคการลงเวทีอย่างประทับใจ

หลักสูตร Train The Trainer 2565,อบรมการเป็นวิทยากร2565,โครงการTrainTheTrainer,หลักสูตรTrainTheTrainerที่ไหนดี,สถาบันรับจัดฝึกอบรมหลักสูตรTrainTheTrainer,บริษัทรับจัดฝึกอบรมหลักสูตรTrainTheTrainer,วิทยากรฝึกอบรมหลักสูตรTrainTheTrainer

วันที่2

09.00-10.30 

ฝึกปฏิบัติรอบสองและวิจารณ์ (ทุกคน) 

เทคนิคการฝึกอบรมออนไลน์อย่างไรให้ปัง

การบริหารความรู้ในองค์กร 

เทคนิคการแต่งกายให้เกิดบุคลิกภาพที่เหมาะสม,เทคนิคการก้าวขึ้นเวทีและการทักทาย

10.45-12.00 

ฝึกปฏิบัติรอบสามและวิจารณ์ ( ฝึกเป็นวิทยากรเต็มรูปแบบพร้อมบันทึกเป็นคลิปวิดีโอ ) 

13.00-14.30 

ฝึกปฏิบัติรอบสามและวิจารย์ (ต่อ) 

ประการของการเป็นวิทยากรที่ดี

14.45-16.30 

ข้อควรคำนึงในการเป็นวิทยากรและประเมินผลการฝึกอบรม

เทคนิคการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าสำหรับวิทยากรภายใน

การวิเคราะห์ผู้เข้าเข้าเรียน

รูปแบบมาตรฐานในแต่ละหลักสูตรภายใน  

วิธีการอบรมและสัมมนาหลักสูตรเสริมทักษะการเป็นวิทยากรภายในมืออาชีพ2565

(Train The Trainer 2022)

บรรยาย  สาธิต  ระดมความคิดและเน้นการฝึกปฏิบัติบุคคลเพื่อผลสัมฤทธิ์เชิงทักษะและการนำไปใช้จริง

กลุ่มเป้าหมายหลักสูตรเสริมทักษะการเป็นวิทยากรภายในมืออาชีพ2565

(Train The Trainer 2022) 

วิทยากรภายในหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจากหัวหน้างาน

ระยะเวลาหลักสูตรเสริมทักษะการเป็นวิทยากรภายในมืออาชีพ2565

(Train The Trainer 2022) 

2 วัน แบบ In-House Training , Public Training 1วัน 

วิธีการประเมินผลหลักสูตรเสริมทักษะการเป็นวิทยากรภายในมืออาชีพ2565

(Train The Trainer 2022) 

Pre-Post Test / ประเมินจากการสอน / อัดคลิปวิดีโอระหว่างการฝึกอบรม 

ผลที่คาดว่าจะได้รับหลักสูตรเสริมทักษะการเป็นวิทยากรภายในมืออาชีพ2565

(Train The Trainer 2022) 

สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้กับการทำงานที่รับผิดชอบ และสามารถรู้เทคนิคการเป็นผู้สอนได้เป็นอย่างดี 

วิทยากรหลักสูตรเสริมทักษะการเป็นวิทยากรภายในมืออาชีพโดย: นายอาทิตย์ ทองงาม และทีมงาน 

ผู้เชี่ยวชาญด้านการฝึกอบรมและการสอนงานมากกว่า 16 ปี 

 

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 1,172,684