หลักสูตรที่รับจัดฝึกอบรมการสร้างมนุษย์สัมพันธ์ในองค์กร

หลักสูตรการสร้างมนุษย์สัมพันธ์ในองค์กร

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบความสำคัญและความหมายของการสร้างมนุษย์สัมพันธ์

2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสร้างจิตสำนึกในการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำสร้างมนุษย์สัมพันธ์

3.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเป้าหมายขององค์กร

 

หัวข้อการอบรม

1.ความสำคัญและความหมายของ การสร้างมนุษย์สัมพันธ์

2.องค์ประกอบของ การสร้างมนุษย์สัมพันธ์

3.ขบวนการทำงาน เพื่อนำไปสู่เป้าหมายแห่งความสำเร็จ

4.เริ่มต้นการทำงานอย่างมีวินัย

5.การสร้างจิตสำนึกในการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำ การสร้างมนุษย์สัมพันธ์

6.กระบวนการสื่อสารภายในที่มีประสิทธิภาพ

7.การทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

8.ความซื่อสัตย์ต่อตนเอง และองค์กร

9.การพัฒนาบุคลิกภาพของตนเอง  เพื่อสร้างมนุษย์สัมพันธ์

10.การสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงานต่อการสร้างผลผลิตภายในองค์กร

11.แนวทางในการแก้ปัญหาในการทำงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรา

12.ทำงานอย่างไรจึงจะก้าวไปสู่ความสำเร็จได้พร้อมกันทุกหน่วยงาน

13.Workshop

กลุ่มเป้าหมาย

พนักงานที่ได้รับการคัดเลือกจากผู้บังคับบัญชา

รูปแบบของการฝึกอบรม

บรรยาย  Workshop  และ  กิจกรรมกลุ่ม 

ระยะวลา

1 วัน

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 1,134,010