หลักสูตรที่รับจัดฝึกอบรมการสร้างมนุษย์สัมพันธ์ในองค์กร

หลักสูตรการสร้างมนุษย์สัมพันธ์ในองค์กร

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบความสำคัญและความหมายของการสร้างมนุษย์สัมพันธ์

2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสร้างจิตสำนึกในการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำสร้างมนุษย์สัมพันธ์

3.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

หัวข้อการอบรมและกำหนดการ

09.00-10.30

ความสำคัญและความหมายของ การสร้างมนุษย์สัมพันธ์

องค์ประกอบของ การสร้างมนุษย์สัมพันธ์

ขบวนการทำงาน เพื่อนำไปสู่เป้าหมายแห่งความสำเร็จ

10.45-12.00

เริ่มต้นการทำงานอย่างมีวินัย

การสร้างจิตสำนึกในการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำ การสร้างมนุษย์สัมพันธ์

กระบวนการสื่อสารภายในที่มีประสิทธิภาพ

13.00-14.30

การทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

ความซื่อสัตย์ต่อตนเอง และองค์กร

การพัฒนาบุคลิกภาพของตนเอง  เพื่อสร้างมนุษย์สัมพันธ์

14.45-16.00

การสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงานต่อการสร้างผลผลิตภายในองค์กร

แนวทางในการแก้ปัญหาในการทำงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรา

ทำงานอย่างไรจึงจะก้าวไปสู่ความสำเร็จได้พร้อมกันทุกหน่วยงาน

 

กลุ่มเป้าหมาย

พนักงานที่ได้รับการคัดเลือกจากผู้บังคับบัญชา

 

รูปแบบของการฝึกอบรม

บรรยาย  Workshop  และ  กิจกรรมกลุ่ม 

 

ระยะเวลา

1 วัน

 

รูปแบบการประเมินผล

Pre-Post Test

 

 

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 1,172,682