หลักสูตร Internal Audit ISO14001 Version 2015

การตรวจประเมินภายในระบบมาตรฐาน

ISO 14001:2015

หลักการและเหตุผล

การตรวจประเมินที่มีประสิทธิภาพของการจัดการสิ่งแวดล้อมจะเป็นกรอบที่มั่นคงสำหรับการทำให้บรรลุตามความต้องการของลูกค้าและก่อให้เกิดประโยชน์ในการป้องกันสิ่งแวดล้อม,การอนุรักษ์ทรัพยากรและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น การเพิ่มทักษะการตรวจประเมิน(InternalAudit)ของท่านในระดับสากลของ ISO 14001: 2015 และเพิ่มศักยภาพในการตรวจประเมินภายในของท่าน

หลักสูตรนี้พัฒนาทักษะที่จำเป็นในการประเมินและรายงานเกี่ยวกับความสอดคล้องและการดำเนินการของกระบวนการตามมาตรฐาน ISO 14001: 2015 คุณจะได้เรียนรู้วิธีการที่จะเริ่มต้นการตรวจประเมิน การเตรียมตัว และการดำเนินกิจกรรมการประเมิน การรวบรวมและแจกจ่ายรายงานการตรวจประเมินและกิจกรรมการติดตามผลการตรวจประเมิน

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้ตรวจประเมินภายใน(InternalAudit)ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมได้เรียนรู้ถึงวิธีการตรวจประเมินกระบวนการของ ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001: 2015

คุณสมบัติผ้เข้าอบรม     

ผู้ตรวจประเมินระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในองค์กร(Internal Auditor) , ตัวแทนฝ่ายบริหารด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001: 2015 รวมทั้งผู้ที่สนใจหรือผู้ที่เตรียมพร้อมในการเป็นผู้ตรวจติดตามภายใน(Trainee Auditor)

หัวข้อหลักในการฝึกอบรม

>ความต้องการของข้อกำหนด ISO 14001:2015 กับการตรวจติดตาม(InternalAudit)

>การวางแผนการตรวจและการจัดทำรายการคำถาม

>การรายงานผลการตรวจติดตาม(InternalAudit)

Training Course Outline หัวข้อการฝึกอบรมและกำหนดการ

09:00-10:30        

ข้อกำหนด ISO 14001 :2015

หลักการตรวจประเมินระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมฉบับใหม่

10:30-10:45 Break

10:45-12:00        

ขั้นตอนการตรวจประเมินและการรายงาน

การเตรียมรายการคำถาม Audit Checklist

การรายงานความไม่สอดคล้อง NC statement writing

12:00-13:00 Break

13:00-14:30        

Work shop การรายงานความไม่สอดคล้อง NC statement writing

14.30-14.45 Break  

14:45-16:00

work shop การตรวจติดตามระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

Test  and  Examination (75% Required)

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 1,160,781