หลักสูตรข้อกำหนด ISO14001 Version 2015

ข้อกําหนดและการประยุกต์ใช้ระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม  ISO 14001:2015

หลักการและเหตุผล     

 เนื่องจากมาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001 ได้มีการเปลี่ยนแปลงเพื่อเป็นฉบับปี ค.ศ. 2015  องค์กรจึงจําเป็นต้องสร้างความเข้าใจในข้อกําหนดที่มีการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมข้อกําหนดใหม่เพื่อให้ การประยุกต์ใช้ข้อกําหนดและการปฏิบัติงานมีประสิทธิผลมากที่สุด    ดังนั้นการอบรมคณะทํางานให้ทราบข้อกําหนดการประยุกต์ใช้จึงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญเร่งด่วนเพื่อการเตรียมพร้อมองค์กรสู่การตรวจรับรองมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมฉบับล่าสุดนี้

วัตถุประสงค์       

เพื่อให้บุคลากรในองค์กรทราบถึงข้อกําหนดการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001:2015   รวมทั้งเพื่อการประยุกต์ใช้ และสร้างทัศนคติที่ดีต่อระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

 คุณสมบัติผ้เข้าอบรม     

 ตัวแทนฝ่ายบริหาร คณะทํางาน   ผู้ตรวจประเมินภายใน ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม

หัวข้อการอบรม

>การปรับปรุงมาตรฐาน ISO 14001:2015

>ข้อกําหนด ISO14001:2015

>แนวทางการประยุกต์ใช้ISO14001:2015

Training Course Outline หัวข้อการอบรม

09:00-10:30      แนะนํามาตรฐาน ISO 14001:2015 และการเปลี่ยนแปลง

10:30-10:45      Break

10:45-12:00      ข้อกําหนดมาตรฐาน ISO 14001:2015 /Work shop

                        ข้อกำหนดข้อที่ 4 .

                        - ความเข้าใจองค์กรและบริบทขององค์กร ,

                        - ความเข้าใจความจำเป็นและความคาดหวังของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

                        - การกำหนดขอบข่ายระบบระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

                        ข้อกำหนดข้อที่ 5 . ความเป็นผู้นำ

                        ข้อกำหนดข้อที 6. การวางแผน

                        - ประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม

                        - การจัดการความเสี่ยงกับอุปสรรคและโอกาส

                        - การวางแผนงาน วัตถุประสงค์สิ่งแวดล้อม

12:00-13:00      Break

13:00-15:00      ข้อกําหนดมาตรฐาน ISO 14001:2015/Work Shop

                        ข้อกำหนดหมวดที่ 7. การสนับสนุน

                        ข้อกำหนดหมวดที8. การดำเนินการ

                        ข้อกำหนดข้อที่9. การประเมินสมรรถนะ

                        ข้อกำหนดข้อที่10. การปรับปรุง

 15:00-15:15     Break

 15:15-16:00     แนวทางการประยุกต์ใช้

 16:00-16:30     Question and answer

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 1,134,011