หลักสูตร ข้อกำหนดระบบ ISO14001 Version 2015

ข้อกําหนดและการประยุกต์ใช้ระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม  ISO 14001:2015

หลักการและเหตุผล   

 เนื่องจากมาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001 ได้มีการเปลี่ยนแปลงเพื่อเป็นฉบับปี ค.ศ. 2015  องค์กรจึงจําเป็นต้องสร้างความเข้าใจในข้อกําหนดที่มีการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมข้อกําหนดใหม่เพื่อให้ การประยุกต์ใช้ข้อกําหนดและการปฏิบัติงานมีประสิทธิผลมากที่สุด    ดังนั้นการอบรมคณะทํางานให้ทราบข้อกําหนดการประยุกต์ใช้จึงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญเร่งด่วนเพื่อการเตรียมพร้อมองค์กรสู่การตรวจรับรองมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมฉบับล่าสุดนี้

วัตถุประสงค์       

เพื่อให้บุคลากรในองค์กรทราบถึงข้อกําหนดการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001:2015   รวมทั้งเพื่อการประยุกต์ใช้ และสร้างทัศนคติที่ดีต่อระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

คุณสมบัติผ้เข้าอบรม     

ตัวแทนฝ่ายบริหาร คณะทํางาน   ผู้ตรวจประเมินภายใน ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม

หัวข้อหลักในการอบรมหลักสูตรข้อกำหนด ISO 14001:2015

>การปรับปรุงมาตรฐาน ISO 14001:2015

>ข้อกําหนด ISO14001:2015

>แนวทางการประยุกต์ใช้ISO14001:2015

Training Course Outline หัวข้อการอบรมและกำหนดการ

09:00-10:30     

แนะนํามาตรฐาน ISO 14001:2015 และการเปลี่ยนแปลง

10:30-10:45 Break

10:45-12:00      

ข้อกําหนดมาตรฐาน ISO 14001:2015 /Work shop

ข้อกำหนดข้อที่ 4 .

-ความเข้าใจองค์กรและบริบทขององค์กร ,

-ความเข้าใจความจำเป็นและความคาดหวังของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

-การกำหนดขอบข่ายระบบระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

ข้อกำหนดข้อที่ 5.ความเป็นผู้นำ

ข้อกำหนดข้อที 6. การวางแผน

-ประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม

-การจัดการความเสี่ยงกับอุปสรรคและโอกาส

-การวางแผนงาน วัตถุประสงค์สิ่งแวดล้อม

12:00-13:00 Break

13:00-14:30      

ข้อกําหนดมาตรฐาน ISO 14001:2015/Work Shop

ข้อกำหนดหมวดที่ 7. การสนับสนุน

ข้อกำหนดหมวดที8. การดำเนินการ

ข้อกำหนดข้อที่9. การประเมินสมรรถนะ

14.30-14.45 Break

14.45-16.00

ข้อกำหนดข้อที่10. การปรับปรุง

แนวทางการประยุกต์ใช้

Question and answer

รูปแบบการประเมินผล

Pre-Post Test


ระยะเวลา 

จำนวน 6 ชั่วโมง 


รูปแบบการจัดฝึกอบรม

บรรยาย,Workshop ฝึกอบรมได้ทั้ง Online และ Onsite Training 

 

 

วิทยากร

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากเอ.ที.เอ็กเซลเล้นท์ แอนด์ แอคทิวิตี้ 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 1,160,778