หลักสูตรที่รับจัดอบรมกลยุทธ์การสอนงานและการแนะนำงานแบบOJTและCoaching Techniques

วัตประสงค์

1.เพื่อให้เข้าใจในวิธีการสอนงานและการแนะนำงานที่หน้างานในรูปแบบของ OJT และ Coaching Techniques ในบทบาทของหัวหน้างานและผู้สอนงานอย่างถูกต้อง

2.เพื่อให้ทราบถึงวิธีการประเมินผลหลังการสอนงานอย่างถูกวิธี

3.เพื่อให้เข้าใจในรูปแบบการสื่อสารระหว่างการสอนงานและรูปแบบคนในแต่ละประเภท

 กลยุทธ์การสอนงานและแนะนำงาน

หัวข้อการอบรมและกำหนดการ

09.00-10.30 

บทบาทการสอนงานแบบ OJT และ Coaching Techniques 

ของหัวหน้างานและผู้ฝึกสอน

การเตรียมการของผู้สอนและวางแผนการสอนในรูปแบบ OJT 

 -วางแผนการสอน

 -การร่างหลักสูตร

 -สิ่งที่ต้องเตรียมในรูปแบบการสอน 

รูปแบบการ Coaching Techniques 

กลยุทธ์การสอนงานและแนะนำงาน

10.31-10.45 เบรค

10.46-12.00 

เทคนิคการฝึกอบรมและการประเมินผลในแบบต่างๆ

 -รูปแบบในห้องเรียน

 -รูปแบบหน้างาน On The Job Training

 -แบบการประเมินผลในรูปแบบ On The Job Training  (Pre-Post,สังเกตุการณ์,ปฏิบัติจริง,วัดจากชิ้นงานที่ปฏิบัติ,ประเมินหลังจากOJT3เดือน)

-แบบฟอร์มการประเมินผลรวมถึงเอกสารที่เกี่ยวข้อง

-รูปแบบการวัดผลแบบ Coaching Techniques

กลยุทธ์การสอนงานและแนะนำงาน

12.01-13.00 เบรค

13.01-14.30 

รูปแบบของการสื่อสารในการสอนงานหน้างานแบบ OJT และ Coaching Techniques สำหรับคนในแต่ละประเภทของการทำงาน

เทคนิคของการสอนงานพนักงานใหม่

14.31-14.45 เบรค

14.46-16.00 

ฝึกปฏิบัติ (พร้อมถ่ายวิดีโอให้หลังจบสัมมนา) 

รูปแบบการสัมมนา : บรรยาย,ยกตัวอย่าง,ฝึกปฏิบัติ

รูปแบบการประเมินผล : Pre-Post Test / ฝึกปฏิบัติ 

 

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 1,160,780