หลักสูตรที่รับจัดอบรมเทคนิคการสัมภาษณ์เชิงพฤติกรรมและสมรรถนะชั้นต้นถึงชั้นสูง

หลักสูตร Interview & Selection Technique

รูปแบบฝึกอบรม ; ละลายพฤติกรรมบรรยาย,กิจกรรมWorkshop,อภิปราย

วัตถุประสงค์

1.เพื่อสร้างเสริมทักษะด้านการสรรหา คัดเลือก แก่ผู้ปฏิบัติ

2.เพื่อสร้างเสริมทักษะในการสัมภาษณ์โดยเฉพาะ

3.เพื่อนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

หัวข้ออบรม

1.แหล่งสรรหาผู้สมัครงาน

2.เครื่องมือที่ใช้ในการคัดเลือกผู้สมัครงาน  และจุดสังเกตผู้สมัครงานจากเครื่องมือต่างๆ

3.การเตรียมตัวก่อนการสัมภาษณ์งานและมิติต่างๆในการมองคุณสมบัติของผู้สมัครงานยุคใหม่

4.ข้อเตือนใจสำหรับกรรมการสัมภาษณ์

5.การสัมภาษณ์เชิงพฤติกรรมคืออะไร , ส่วนประกอบที่สำคัญของการสัมภาษณ์เชิงพฤติกรรม

6.ความแตกต่างระหว่างการสัมภาษณ์เชิงพฤติกรรม กับการสัมภาษณ์แบบดั้งเดิม

7.หลักสำคัญในการสัมภาษณ์เชิงพฤติกรรมและสิ่งที่ "ควร" และ "ไม่ควร" ทำในการสัมภาษณ์ เชิงพฤติกรรม

8.เทคนิคในการค้นหาพฤติกรรมของผู้สมัครงานที่เหมาะสมกับองค์กร

9.แนวทาง , ระยะเวลา , สูตรในการสัมภาษณ์สำหรับการสัมภาษณ์งาน

10.บทบาทสมมุติในการสัมภาษณ์เชิงพฤติกรรม  (Work shop)

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 1,160,778