หลักสูตรที่รับจัดอบรมเครื่องมือการแก้ปัญหาคุณภาพด้วย QC 7 TOOLS

หลักสูตรเครื่องมือการแก้ปัญหาคุณภาพด้วย QC 7 TOOLS

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบและเข้าใจถึงหลักของการใช้เครื่องมือ QC 7 Tools

2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำเครื่องมือ 7 ชนิดมาใช้กับปัญหาที่เกิดได้อย่างถูกต้อง

 

3.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้

หัวข้ออบรม

09.00-10.30

แนวความคิดการทำเทคนิค QC 7 Tools มาประยุกต์ใช้ในการทำกิจกรรม QCC

-ตารางตรวจสอบ 

-กราฟจำแนกข้อมูล

-แผนภูมิพาเรโต

-ฮิสโตแกรม

10.45-12.00

เทคนิคการใช้เครื่องมือแต่ละชนิด

-แผนภาพเหตุและผล

-แผนภูมิควบคุม

-แผนภูมิการกระจาย

13.00-14.30

แนวทางในการนำเครื่องมือ 7 ชนิด มาวิเคราะห์หาสาเหตุ ดำเนินการแก้ไขและติดตามผล

14.45-16.00

Workshopสรุปถาม – ตอบปัญหา

รูปแบบการฝึกอบรม : บรรยาย,กิจกรรมกลุ่ม 

รูปแบบการประเมินผล : Pre-Post Test 

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 1,172,684