หลักสูตรที่รับจัดอบรมการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจอย่างเป็นระบบSystematic Problem Solving and Dicision Making

หลักสูตรการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ Systematic Problem Solving and Dicision Making

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้กระบวนการแก้ปัญหาและตัดสินใจอย่างเป็นระบบ

2.เพื่อแนะนำวิธีการเลือกใช้เครื่องมือในการ วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์

3.เพื่อนำไปสู่การตัดสินใจ และมีการเตรียมการสำหรับสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตหลังจากที่ได้ทำการตัดสินใจไปแล้ว

หัวข้ออบรม

09.00-10.30

ปัญหาคืออะไร?

ลักษณะของปัญหาที่เกิดขึ้น

-แบ่งตามเกณฑ์การตัดสินใจ / การยอมรับ

-แบ่งตามเกณฑ์ของเวลา

10.45-12.00

การคิดเชิงวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ

-การวิเคราะห์อย่างเป็นระบบในแต่ละสถานการณ์

-การตัดสินใจ

-การนำไปปฏิบัติ

-การควบคุม

13.00-14.30

เครื่องมือในการวิเคราะห์และสรุปปัญหา

องค์ประกอบของการตัดสินใจ

กับดักในการตัดสินใจ

14.45-16.00

การตรวจสอบความถูกต้องและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการแก้ไขและตัดสินใจ

แนวทางในการป้องกันปัญหา

-ดำเนินงานป้องกัน, วางแผน, ตั้งรับเพื่อไม่ให้เกิดซ้ำจากการทำงาน

กรณีศึกษา : การวิเคราะห์ปัญหาโดยใช้เครื่องมือ ? พร้อมแนวทางในการตัดสินใจ

ถาม-ตอบ ปัญหา

รูปแบบการฝึกอบรม : บรรยาย,กิจกรรมกลุ่ม 

รูปแบบการประเมินผล : Pre-Post Test 

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 1,160,778