หลักสูตรที่รับจัดฝึกอบรมการสร้างทีมงาน(Team Building)ด้วยกิจกรรมWalk Rally 1 วัน /ฝากติดตามช่องYoutube:เทรนเนอร์อ้า-รับจัดฝึกอบรมและกิจกรรม

รับจัดกิจกรรมละลายพฤติกรรมกิจกรรมการสร้างทีมงานไม่ว่ากิจกรรม Team Building กิจกรรม Walk Rally ซึ่งเราสามารถไปได้ทุกจังหวัดทุกสถานที่ไม่ว่าจะเป็นชลบุรี กรุงเทพ นครนายก ซึ่งเป็นสถานที่จัดกิจกรรมTeam Building ยอดนิยม ซึ่งการทำกิจกรรม ดังที่กล่าวมา..จะมีวัตถุประสงค์และแนวทางดังนี้  

รับจัดกิจกรรม team building,กิจกรรม team building 1วัน,team building online

รับจัดกิจกรรม team building,รับจัดกิจกรรม team building online,บริษัทรับจัดกิจกรรม team building,บริษัทรับจัดกิจกรรม team building online,กิจกรรม team building 1 วัน

วัตถุประสงค์

ด้านความรู้ 

1.เพื่อให้พนักงานในองค์กรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญของการทำงานเป็นทีมผ่านกิจกรรมWalk Rally,Outing,ละลายพฤติกรรม,Team Building

2.เพื่อให้เข้าใจถึงรูปแบบและขั้นตอนของการทำงานกับเพื่อนร่วมงานและเป็นที่ยอมรับขององค์กรผ่านกิจกรรมWalk Rally,Outing,ละลายพฤติกรรม,Team Building

3.เพื่อให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับลักษณะงานที่รับผิดชอบได้ดีมากยิ่งขึ้น และสามารถวัดผลได้อย่าง เป็นรูปธรรม ตามรูปแบบของ Walk Rally,Outing,ละลายพฤติกรรม,Team Building

ทีมวิทยากรสันทนาการ นันทนาการ ละลายพฤติกรรม และวิทยากรกลุ่มสัมพันธ์

ด้านทักษะ

1.เพื่อฝึกทักษะการสร้างเชื่อมั่นในการทำงานเป็นทีมการวางตัวในทีมงานและการแสดงออกอย่างมืออาชีพและการแสดงความคิดเห็นอย่างเหมาะสมผ่านกิจกรรม     Walk Rally,Outing,ละลายพฤติกรรม,Team Building 

2.เพื่อฝึกทักษะในการเข้ากับเพื่อนร่วมทีมงานอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถรับได้ทุกสถานการณ์ผ่านกิจกรรมWalk Rally,Outing,ละลายพฤติกรรม,Team Building 

3.เพื่อฝึกทักษะในการติดต่อสื่อสารกับฝ่ายอื่นๆ ตามรูปแบบของ Walk Rally,Outing,ละลายพฤติกรรม,Team Building

ด้านทัศนคติ

1.เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ใหม่ๆของการทำงานเป็นทีมให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์  ภารกิจและค่านิยมขององค์กรตามรูปแบบของWalk Rally,Outing,ละลายพฤติกรรม,Team Building 

2.เพื่อให้สามารถประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กรดียิ่งขึ้น   ทำให้เกิดความประทับใจที่ดีส่งผลต่อภาพลักษณ์ขององค์กร ตามรูปแบบของกิจกรรม Walk Rally,Outing,ละลายพฤติกรรม,Team Building

รับจัดกิจกรรม Team Building

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

เพื่อให้ทุกคนในองค์กรนั้นสามารถทำงานเป็นทีม  และเป็นทีมที่มีคุณภาพอย่างตามองค์กรต้องการโดยผ่านกิจกรรม Team Building และ Walk Rally 

ประเด็นในการสัมมนาและการทำกิจกรรม

09.00 – 10.30  

กิจกรรมสัมพันธ์ในการละลายพฤติกรรม(Ice Breaking)

กิจกรรมเรียกพลังความพร้อม

กิจกรรมละลายพฤติกรรมเป่ายิงฉุบ

กิจกรรมสื่อสารสองทาง

กิจกรรมเชือกวิเศษ 

กิจกรรมหัวใจกระดาษ

สรุปสิ่งที่ได้รับจากการทำกิจกรรม

รับจัดกิจกรรม Team Building

10.30  - 10.45  เบรก

10.45  - 12.00  กิจกรรมการทำงานเป็นทีม(Team Building)

กิจกรรมกรรมแบ่งกลุ่ม

กิจกรรมกระบวนการที่สร้างชิ้นงาน

12.00  -  13.00 เบรก

13.00  -   14.30 

กิจกรรมส่งห่วง

กิจกรรมวงล้อมนุษย์

14.30  -  14.45 เบรก

14.45  -  16.00 

รับจัดกิจกรรม Walk Rally

กิจกรรมสัมพันธ์ประจำฐาน(ขึ้นอยู่กับจำนวนคน)            

ฐานกิจกรรม RC สกีบก

ฐานกิจกรรม RC ฟีฟ่า

ฐานกิจกรรม RC ลำเลียงกระสุน

ฐานกิจกรรม RC ข้ามแดน

ฐานกิจกรรม RC ลาลาลอย 

ฐานกิจกรรม RC บางนา-ตราด 

ฐานกิจกรรม RC วิ่ง Superman Goal 

ฐานกิจกรรม RC ตาราง 100 ช่อง 

รับจัดกิจกรรม Walk Rally

16.00-16.30   สรุปในแต่ละฐาน/มอบรางวัลให้แต่ละทีม ปิดการสัมมนา 

ผลคาดว่าที่จะได้รับ

คาดว่าพนักงานที่เข้ารับการอบรมทุกท่านสามารถนำความรู้ที่ได้รับโดยผ่าน รูปแบบ Walk Rally Team Building กิจกรรมสัมพันธ์  นำไปใช้ในการทำงานเป็นทีมให้ดียิ่งขึ้น  สามารถเป็นที่ยอมรับจากทุกคนในองค์กรและองค์กรมีความภาคภูมิใจที่ได้เลือกเข้ามาเป็นพนักงานในองค์กร

กำหนดในการสัมมนา

ตามความสะดวกขององค์กร 

วิธีการฝึกอบรมและสัมมนา

การบรรยาย  @กิจกรรมและเกม การแสดงออก  @ กลุ่มสัมพันธ์ @ การแสดงความคิด  ถาม – ตอบ

ค่าใช้จ่าย

ขึ้นอยู่กับการตกลง จนกว่าท่านจะพอใจในราคาที่เหมาะสมครับ 

หมายเหตุ 

สำหรับหลักสูตร Walk Rally และ Team Building สามารถตอบโจทย์ได้ทุกองค์กรที่ต้องพัฒนาบุคลากรด้วยกิจกรรม Walk Rally และ Team Building  ดังนั้นหากองค์กรต้องที่จะจัด Walk Rally และ Team Building ก็สามารถโทรมาได้เลยนะครับ   หากองค์กรต้องการจัดกิจกรรมสัมพันธ์ก็โทรมาได้ครับ  ราคาไม่มีปัญหาแน่นอนครับ 

สำหรับหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรและกิจกรรมหนึ่งที่ได้รับการยอมรับจากหลายองค์กร หากองค์กรต้องการให้เราเข้าไปจัดฝึกอบรมในองค์กร  สามารถโทรมาคุยกันได้เลยนะครับ  ส่วนบางองค์กรมีความต้องการที่จะไปฝึกอบรมข้างนอกองค์กรอาทิเช่น รีสอร์ท ทะเล หรือต่างจังหวัดไม่ว่าจะเป็นระยอง จันทบุรี ชลบุรี นครนายก เราก็รับจัดฝึกอบรมเช่นกัน  โปรดจงมั่นใจในความแน่นอนของเราในการรับจัดฝึกอบรมครับ

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 1,160,778