หลักสูตรที่รับจัดฝึกอบรม การทำงานอย่างมีความสุข สนุกกับการทำงานร่วมกัน

หลักสูตรเทคนิคทำงานอย่างมีความสุข 

สนุกกับการทำงานร่วมกัน 

บทนำ

หากจะถามในสิ่งที่พนักงานในองค์กรอยากได้1ข้อที่สุดในการทำงานก็คือความสุขในการทำงาน สุขกับองค์กร สุขกับหัวหน้างาน สุขกับเพื่อนร่วมงาน แต่หากเอารูปแบบในการทำงาน ณ.ปัจจุบันมาเทียบกันกับความสุขที่พนักงานนั้นตามหา ก็อาจจะมีโดยประมาณ50%แล้วอีก 50%คือสิ่งที่พนักงานหลายท่านเองจะต้องทำงานแข่งขันกับเวลาที่องค์กรหรือแม้กระทั่งลูกค้าเป็นผู้กำหนด 

ทั้งนี้ทั้งนั้น หากองค์กรมองว่า หากเราจะสร้างองค์กรให้เกิดความสุขเพิ่มขึ้นมาให้มากกว่า 50% แล้วสิ่งๆนั้นมันจะส่งผลต่อการทำงานที่มีคุณภาพและสร้างความน่าเชื่อถือต่อลูกค้า ก็เชื่อว่า หลักสูตรการทำงานอย่างมีความสุข ก็จะตอบโจทย์ความต้องการนี้ และจะส่งผลให้การทำงานมีประสิทธิภาพต่อไป 

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงวิธีการสร้างความสุขในการทำงานอย่างง่ายของพนักงาน

2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสร้างจิตสำนึกในการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

3.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทำงานร่วมกันอย่างเต็มที่  มีทักษะในการทำงานเป็นทีม

4.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงการวางเป้าหมายในการทำงานและเป้าหมายในชีวิตเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพให้ดีที่สุด                         

                           

หัวข้อการอบรมและกำหนดการหลักสูตรเทคนิคการทำงานอย่างมีความสุข

09.00-10.30 

ความสุขคืออะไร เพราะอะไรคนทำงานต้องมี 

จุดเริ่มต้นของการทำงานอย่างมีความสุข

วินัยของคนทำงาน?เพื่อการทำงานอย่างมีความสุข

10.45-12.00  

เทคนิคการสร้างที่ทำงานให้เป็นสถานที่ทำงานที่เป็นมืออาชีพ

จิตสำนึกในการทำงานและความซื่อสัตย์ต่อตนเองต่อองค์กรและเพื่อนร่วมงาน

13.00-14.30 

การวิเคราะห์คนตามหลักสัตว์ 4 ทิศ เพื่อการทำงานอย่างมีความสุข 

สิ่งที่มนุษย์เงินเดือนควรต้องมีในการทำงานเพื่อความสุขของตนเอง

14.45-16.00 

หลักการตั้งเป้าหมายที่ดีเพื่อความสุขต่อตนเอง ผลงานที่ดีต่อองค์กรสนุกกับการทำงาน

การสร้างทีมที่มีประสิทธิภาพเพื่อส่งผลต่อความสุขการทำงาน 


รูปแบบการประเมินผล

Pre-Post Test 

 

ระยะเวลา 

จำนวน 6 ชั่วโมง 

 

รูปแบบการจัดฝึกอบรม

บรรยาย,Workshop ฝึกอบรมได้ทั้ง Online และ Onsite Training 

 

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจากผู้บริหาร 

 

วิทยากร

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากเอ.ที.เอ็กเซลเล้นท์ แอนด์ แอคทิวิตี้ 

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 1,160,780