หลักสูตรที่รับจัดฝึกอบรมการสร้างจิตสำนึกรักและภักดีต่อองค์กร Loyalty & Organizational awareness

หลักสูตรจิตสำนึกรักและภักดีต่อองค์กร 

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงการสร้างจิตสำนึกรักและภักดีต่อองค์กรของพนักงาน

2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้สร้างแรงจูงใจในการทำงานในองค์กร

3.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ มีทัศนคติที่ดี มีแรงจูงใจในการทำงาน

หัวข้อการอบรม

09.00-10.30 

แนวคิดและความหมายการสร้างจิตสำนึกรักและภักดีต่อองค์กร

พนักงานในองค์กร มีความสำคัญกับองค์กรอย่างไร 

การสร้างจิตสำนึกรักและภักดีต่อองค์กรให้สอดคล้องกับยุค4.0

10.30-10.45 เบรค

10.45-12.00 

วินัยในองค์กรสำหรับพนักงานทุกคนในองค์กร 

จิตสำนึกในความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี

จิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการทำงาน

จิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม

จิตสำนึกด้านคุณภาพในการทำงานและลดการทำงานผิดพลาดลง

12.00-13.00 รับประทานอาหารกลางวัน

13.00-14.30 

การสร้างจิตสำนึกและแรงจูงใจของตนเองในทางสร้างสรรค์

การพัฒนาที่ตนเองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน 

- กระบวนการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพในองค์กรและทีมงาน

- การตั้งเป้าหมายเพื่อความสำเร็จขององค์กรและตนเอง

- การประสานงานที่ดีเพื่อความต้องการขององค์กร 

14.30-14.45 เบรค

14.45-16.00 

หลักการทำงานเป็นทีม

แนวทางการใช้กิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาในทีม

ผลกระทบของการขาดจิตสำนึกรักและความภักดีต่อองค์กร

กลุ่มเป้าหมาย

-พนักงานที่ได้รับการคัดเลือกจากผู้บังคับบัญชา

ระยะวลา

-1 วัน

รูปแบบการฝึกอบรม

-บรรยายสไตล์ทุกคนมีส่วนร่วม ,Workshop และมีกิจกรรมสอดแทรกระหว่างการอบรม 

รูปแบบการประเมินผล

 Pre-Post Test

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 1,134,010