หลักสูตรที่รับจัดฝึกอบรมเทคนิคการทำกิจกรรม 5ส.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

หลักการและเหตุผล : ระบบมาตรฐาน 5ส.อันได้แก่ สะสาง,สะดวก,สะอาด,สุขลักษณะ(สร้างมาตรฐาน),สร้างนิสัย(สร้างวินัย) เป็นระบบกิจกรรมมาตรฐานที่หลายองค์กรได้ใช้กันมาอย่างยาวนาน เพราะระบบกิจกรรมมาตรฐานนี้นอกจากจะทำให้พื้นที่สะอาดและเกิดความปลอดภัยแล้ว ระบบกิจกรรมมาตรฐาน 5ส.ยังช่วยให้มาตรฐานในแต่ละด้านของบริษัทและพื้นที่ทำงานมีมาตรฐานที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เกิดคุณภาพและเกิดความปลอดภัย อีกทั้งยังจะส่งผลต่อสภาพแวดล้อมที่ดีในพื้นที่ทำงานเช่นกัน 
ดังนั้นเอง หากองค์กรจะเริ่มต้นพัฒนาองค์กรให้เกิดระบบและมีมาตรฐานหรือจะพัฒนาระบบกิจกรรมมาตรฐาน 5ส.อย่างจริงจัง หลักสูตรเทคนิคการทำกิจกรรม 5ส.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน จะช่วยให้ผู้เข้าฝึกอบรมได้เข้าใจในระบบมาตรฐานกิจกรรม 5ส.และนำไปปรับใช้ในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ,สามารถเข้าใจเทคนิคการลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตในแต่ละพื้นที่จากการวิเคราะห์ตัวอย่างจากทางวิทยากร,สามารถนำไปสร้างมาตรฐานพื้นที่ของตนเองได้และให้การเกิดปรับปรุงในพื้นที่ทำงานให้เกิดความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมดีขึ้นด้วยเช่น 
 

หลักสูตรเทคนิคการทำระบบกิจกรรม 5ส.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

วัตถุประสงค์ 

1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมในบริษัทได้เข้าใจในระบบมาตรฐานกิจกรรม 5ส.

2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมในบริษัทได้ทราบถึงการแก้ไขปัญหาการทำงานต่างๆด้วยหลักของ 5ส.เพื่อให้มีคุณภาพและความปลอดภัย 

3.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทราบเทคนิคการลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตด้วยเทคนิคมาตรฐาน 5ส.

4.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำระบบกิจกรรมมาตรฐาน 5ส.ไปปรับใช้ในการทำงานได้อย่างจริงจัง

หัวข้อการอบรมและกำหนดการหลักสูตร 5ส.

09.00-10.30 

ประวัติความเป็นมาของระบบๆคุณภาพต่างๆ

ที่มาที่ไปของระบบ 5ส. สะสาง,สะดวก,สะอาด,สุขลักษณะ(สร้างมาตรฐาน),สร้างนิสัย(สร้างวินัย)

ระบบ 5ส.กับการทำงานให้เกิดความปลอดภัย

ตัวอย่าง 5ส.ที่ทำได้ดี (นำเสนอโดยภาพ)

โครงสร้างพื้นฐานของ 5ส.ใช้ได้ทั้งบริษัทและโรงงาน 

10.45-12.00

การทำ 5ส.เพื่อเพิ่มผลผลิตและประสิทธิภาพในการทำงาน

กิจกรรม 5ส.กับการเพิ่มผลผลิตสร้างคุณภาพและความปลอดภัยในการทำงาน 

หัวใจหลักของส.1-ส.5 สะสาง,สะดวก,สะอาด,สุขลักษณะ,สร้างนิสัย

13.00-14.30

หัวใจหลักของ ส.1-ส.5 สะสาง,สะดวก,สะอาด,สุขลักษณะ,สร้างนิสัย(ต่อ)

5ส.เพื่อเพิ่มผลการผลิต / ทำระบบงานให้มีประสิทธิภาพโดยใช้ระบบ5ส. 

5ส.เพื่อคุณภาพความปลอดภัยในบริษัทและโรงงานหรือตามองค์กรของลูกค้า

14.45-16.00

การใช้หลัก PDCA มาใช้ในการทำ 5ส.เพื่อสร้างศักยภาพในบริษัทและโรงงาน

7ขั้นตอนในการทำ5ส.ให้ประสบผลสำเร็จสำหรับบริษัทและโรงงานที่เพิ่งเริ่ม 

 

รูปแบบการฝึกอบรม : บรรยาย,ยกตัวอย่าง,Workshop 

กลุ่มเป้าหมาย : พนักงานที่ได้รับการคัดเลือกจากผู้บริหารฝ่าย 

รูปแบบการประเมินผล : Pre-Post Test 

วิทยากรโดย:คุณอาทิตย์ ทองงาม ผู้ที่บรรยายหลักสูตร 5ส.อย่างมากมายทั้งภาครัฐและเอกชนในประเทศไทย โทร:090-9659106

 

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 1,165,006