หลักสูตรที่รับจัดฝึกอบรมสำหรับความรู้เกี่ยวกับระบบ Lean

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทราบถึงประวัติความเป็นมาของระบบ Lean

2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทราบถึงการแก้ไขปัญหาการทำงานต่างๆด้วยระบบ Lean 

3.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทราบถึงหัวใจหลักที่แท้จริงในการทำระบบ Lean 

4.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทราบถึงขั้นตอนในการทำระบบLeanโดยทุกคนมีส่วนร่วม

5.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมไปใช้ได้อย่างถูกต้อง

หัวข้อการอบรมและกำหนดการ

1.หลักการทั่วไปของ Lean

2.วิวัฒนาการของระบบ Lean

3.หลักการผลิตและการจัดการของระบบ Lean

4.หลัก 5 ประการของระบบ Lean 

5.การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยระบบ Lean

6.การประยุกต์ใช้แนวความคิด LEAN ในงานทุกๆงานที่เกี่ยวข้อง

7.วิธีการนำระบบ Leanไปใช้กับระบบการผลิตและงานต่างๆ

8.ระบบ Lean ที่สามารถนำไปใช้ในระบบต่างๆได้  อาทิเช่น 5ส.,  Kaizen , Kambanฯลฯ

9.เครื่องมือและปัจจัยที่สนับสนุนแนวความคิดของ  Lean 

10.ขั้นตอนในการทำระบบ Lean ให้ประสบความสำเร็จ

11.ข้อดีและข้อเสียของการทำระบบ Lean

12.ถาม -  ตอบ 

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจากหัวหน้างาน   

ระยะเวลา

1 วัน

รูปแบบการประเมินผล

Pre-Post Test 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 1,134,010