หลักสูตรฝึกอบรมการทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น Crane Retraining Course

ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอบรมหลักสูตรการปฏิบัติหน้าที่ผู้บังคับปั่นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั่นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุหรือผู้ควบคุมการใช้ปั่นจั่น และการอบรมทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั่นจั่น พ.ศ.2554 กำหนดให้หลักสูตรการอบรมหรือทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั่นจั่นต้องมีหัวข้อวิชาและระยะเวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมงซึ่งจะมีวัตถุประสงค์ในการฝึกอบรมดังต่อไปนี้ 

1.เพื่อให้สอดคล้องกับกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั่นจั่น และ หม้อน้ำ พ.ศ.2552

2.เพื่อให้สอดคล้องประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอบรมหลักสูตรการปฏิบัติหน้าที่ผู้บังคับปั่นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั่นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุหรือผู้ควบคุมการใช้ปั่นจั่น และการอบรมทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั่นจั่น พ.ศ.2554

3.เพื่อให้เกิความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับปั่นจั่น

4.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เรียนรู้กรณีศึกษาการเกิดอุบัติเหตุของปั่นจั่นและความสูญเสียรวมทั้งนำผลการสอบสวนอุบัติเหตุมาวิเคราะห์เพื่อวางแผนป้องกันในอนาคตต่อไป 

กำหนดการฝึกอบรมและหัวข้อฝึกอบรม

08.30-08.45 ลงทะเบียน 

08.45-09.00 Pre Test 

09.00.12.00 กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั่นจั่น และ หม้อน้ำ พ.ศ.2552

13.00-16.00 กรณีศึกษาการเกิดอุบัติเหตุของปั่นจั่นและความสูญเสียรวมทั้งนำผลการสอบสวนอุบัติเหตุมาวิเคราะห์เพื่อวางแผนในการป้องกันในอนาคต

ความปลอดภัยในการใช้งานปั้นจั่น กรณีที่นำปั้นจั่นชนิดหรือประเภทที่แตกต่างจากเดิมมาใช้งาน

16.00-16.30 Post Test 

เวลาฝึกอบรม : อาจจะปรับเปลี่ยนเป็น 3 ชั่วโมงหรือความเหมาะสมขององค์กร 

เวลาเบรค : 10.30-10.45,12.00-13.00,14.30-14.45 น. 

วิธีการประเมินผล : Pre-Post Test ไม่น้อยกว่า 80% 

กลุ่มเป้าหมาย : ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

วิทยากรนายไกรศรี พรหมณรงค์ วิทยากรที่ผู้เชี่ยวชาญและได้ใบรับรองในหลักสูตรนี้ 

 

 

 

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 1,135,698