หลักสูตรที่รับจัดอบรมOn the Job Training

หลักสูตร On the Job Training

รูปแบบฝึกอบรม ; ละลายพฤติกรรมบรรยาย,กิจกรรมWorkshop,อภิปราย

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อทราบถึงหน้าที่ของผู้บังคับบัญชา
  2. เพื่อให้ทราบถึงวิธีการฝึกอบรมผู้ใต้บังคับบัญชา
  3. เพื่อทราบถึงวิธีการประเมินผลหลังจากการอบรมผู้ใต้บังคับบัญชา

หัวข้ออบรม

  1. บทบาทและหน้าที่ของผู้บังคับบัญชา
  2. การพัฒนาและการฝึกอบรมผู้ใต้บังคับบัญชา
  3. คำจำกัดความของการฝึกอบรม
  4. ความรู้ ความเข้าใจ การฝึกอบรมแบบ OJT
  5. ขั้นตอนการสอนงานแบบ OJT
  6. แนวทางในการสอนงานแบบ OJT ที่มีประสิทธิภาพ
  7. การวัดและประเมินผลหลังการสอนงาน

Visitors: 1,134,010