หลักสูตรที่รับจัดอบรมJob Coaching

หลักสูตรJob Coaching

รูปแบบฝึกอบรม ; ละลายพฤติกรรมบรรยาย,กิจกรรมWorkshop,อภิปราย

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติต่าง ๆ ในการสอนงาน
 2. เพื่อให้ทราบถึงปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในองค์กร
 3. เพื่อให้ทราบถึงวิธีการสอนงานแบบต่างๆ
 4. เพื่อส่งเสริมการนำไปประยุกต์ใช้กับงานในหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

หัวข้ออบรม

 1. คุณสมบัติและความรับผิดชอบของหัวหน้างาน
 2. ปัญหาในการสอนงาน
 3. การสอนงานแบบต่างๆ
 4. หลักการสอนงานตามแนวทาง TWI
 5. ฝึกปฏิบัติการสอนงาน
 6. การแบ่งงานและการฝึกปฏิบัติ
 7. การเตรียมความพร้อมก่อนการสอนงาน
 8. การสอนงานที่ใช้เวลานาน
 9. การสอนงานที่ใช้ความรู้สึก
 10. การสอนงานที่มีเสียงรบกวน
 11. การสอนงานที่ยาก
 12. บทสรุป

Visitors: 1,134,007