หลักสูตรที่รับจัดอบรมการบริหารคุณภาพโดยรวม

หลักสูตรการบริหารคุณภาพโดยรวม

รูปแบบฝึกอบรม ; ละลายพฤติกรรมบรรยาย,กิจกรรมWorkshop,อภิปราย

วัตถุประสงค์

  1. ผู้เข้าอบรมได้รับทราบแนวคิดของหลักการบริหารคุณภาพโดยรวม
  2. ผู้เข้าอบรมพัฒนาความรู้ความสามารถ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์การในด้านการเพิ่มผลิตภาพ
  3. ผู้เข้าอบรมสามารถยกระดับความพึงพอใจให้ลูกค้าและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เพื่อให้องค์กรอยู่รอดและเติบโตต่อไป

หัวข้ออบรม

  1. ปรัชญาคุณภาพ
  2. การบริหารคุณภาพโดยรวม
  3. การมุ่งเน้นที่ลูกค้า
  4. การปรับปรุงกระบวนการ
  5. สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วม
  6. ขั้นตอนการดำเนินงานสู่ TQM

Visitors: 1,134,010